Život na planéte Zem očama jej obyvateľov

Week of Life podmínky použití

POPIS SLUŽEB WEEK OF LIFE

Week of Life, s.r.o., IČO 290 47 927, se sídlem Pod zatáčkou 1354, 156 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 162681 (dále jen jako „WOL“) poskytuje uživatelům přístup na www.weekoflife.com a související fotografický, video a textový obsah (dále jen jako „Web“ ). Registrovaní uživatelé mohou využít svůj členský účet, aby nahrávali fotografie, video a text, a tím ho zveřejňovat (dále jen „uživatelé“). Uživatelé také získávají možnost upravovat a spravovat své osobní profily na Webu, prohlížet a komentovat profily ostatních uživatelů a komunikovat s ostatními uživateli, a tudíž stránka funguje i jako prostředek komunikace.

Neregistrovaní uživatelé mohou používat Web pouze v souladu s právními předpisy a nesmí ve svůj prospěch nebo prospěch třetí osoby zneužít informace zveřejněné na Webu.

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Jestliže přistupujete na webovou stránku WOL, službu WOL nebo jakoukoli aplikaci, které jsou zpřístupněné společností WOL, nebo je používáte, souhlasíte s tím, že jsou pro vás závazné tyto podmínky použití (dále jako „Podmínky použití“). Tyto Podmínky použití mají vliv na vaše zákonná práva a závazky. Jestliže nesouhlasíte s tím, že jsou pro vás všechny podmínky závazné, službu nepoužívejte ani k ní nepřistupujte.

1.2 Vaší registrací na Web prohlašujete a zavazujete se, že:

a) Všechny informace, které jste uvedli v registraci jsou pravdivé a správné.

b) Na Web neudáte žádné nepravdivé informace nebo že nebudete zakládat účet pro nikoho jiného než vy pro vás bez dovolení.

c) Budete kontrolovat a zajišťovat správnost daných údajů.

d) Vaše používání nebude porušovat žádné právní předpisy.

e) Nejste odsouzeným sexuálním násilníkem.

f) Budete udržovat vaše kontaktní údaje správné a aktuální.

g) Nebudete s nikým sdílet své heslo, dovolovat třetí osobě přihlásit se do vašeho účtu nebo dělat cokoliv jiného, co by mohlo ovlivnit bezpečnost vašeho účtu.

h) Nepřevedete váš účet vytvořený na Webu na třetí osobu bez našeho předchozího písemného souhlasu.

1.3 Tyto Podmínky použití představují právně závaznou dohodu mezi vámi a společností WOL s ohledem na vaše používání Webu a využívání Služeb.

1.4 Tyto Podmínky použití platí pro všechny uživatele Webu a Služeb, včetně uživatelů, kteří jsou současně přispívateli fotografií, informací a jiných materiálů či služeb na Web.

2. Registrace a bezpečnost účtu

2.1 Abyste mohli využívat některých funkcí Webu nebo ostatních služeb (dále jen „Služby“), musíte si vytvořit svůj účet a registrovat se.

2.2 Váš účet může být smazán a vaše právo využívat Služby může být ukončeno bez varování v případě, že:

a) Máme důvodné podezření, že jste mladší 18 let a vydáváte se za starší 18 let.

b) Máme důvodné podezření, že jste starší 18 let a vydáváte se za mladší 18 let.

2.3 V případě registrace jste odpovědní za to, že svoje heslo uchováte v tajnosti a bezpečí.

2.4. Musíte oznámit společnosti WOL okamžitě o jakémkoliv porušení bezpečnosti nebo neoprávněnému použití vašeho účtu, o kterém se dozvíte.

2.5 Prostřednictvím služby nesmíte utrhat na cti, sledovat, šikanovat, ohrožovat, obtěžovat, hrozit, zosobňovat ani zastrašovat jiné osoby nebo subjekty a nesmíte zveřejňovat soukromé nebo důvěrné údaje o vás nebo o jiné osobě, například informace o kreditní kartě nebo sociálním pojištění, nebo jiné identifikační údaje pro státní orgány, neveřejná telefonní čísla nebo neveřejné e-mailové adresy.

2.6. Službu nesmíte zneužívat k nezákonným nebo neoprávněným účelům. Souhlasíte s tím, že se budete řídit veškerými zákony, pravidly a nařízeními, které se vztahují na používání služby z vaší strany a váš obsah (ve smyslu definovaném níže), zejména zákony na ochranu autorských práv a ochranu osobních údajů.

2.7. Nesete výhradní odpovědnost za svoje jednání a veškerá data, texty, soubory, informace, uživatelská jména, obrázky, grafiku, fotky, profily, zvukové a video klipy, zvuky, hudební díla, autorská díla, aplikace, odkazy a další obsah nebo materiály, které prostřednictvím Webu odesíláte, zveřejňujete nebo zobrazujete.

2.8. Žádným uživatelům nesmíte vytvářet ani jim odesílat nevyžádané e-maily, komentáře nebo jiné formy komunikace, které mají obtěžující nebo komerční charakter (neboli „spam“). Nesmíte narušovat fungování Služby, Webu, serverů nebo sítí spojených se Službou, kupříkladu přenášením červů, virů, spywaru, malwaru nebo jakéhokoliv jiného kódu destruktivní nebo narušující povahy. Nesmíte vkládat obsah nebo kód či jakýmkoliv jiným způsobem pozměňovat nebo narušovat způsob, jímž je stránka Webu vykreslována nebo zobrazována v prohlížeči nebo zařízení uživatele.

2.9. Nesmíte na Webu vytvářet účty neoprávněným způsobem, zejména za použití automatizovaných zařízení, skriptů, botů nebo internetových robotů (typu spider, crawler nebo scraper).

2.10. Nesmíte se pokoušet omezovat jiné uživatele v používání nebo využívání Služby a rovněž nesmíte podporovat nebo umožňovat porušování těchto Podmínek použití nebo jiných podmínek Webu.

2.11 Důsledkem porušení těchto Podmínek použití může být (dle uvážení společnosti WOL ) ukončení vašeho účtu. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnost WOL nemůže být a ani nebude odpovědná za obsah uveřejněný na Webu a že Web používáte na vlastní riziko. Pokud porušíte ustanovení nebo smysl těchto Podmínek použití nebo společnost WOL jakýmkoliv jiným způsobem vystavíte riziku nebo možnosti trestního stíhání, můžeme vám zablokovat přístup na Web, a to úplně nebo částečně.

3. Vaše Uživatelské příspěvky (Obsah) a vlastnická práva

3.1 Jako držitel účtu Webu můžete zasílat fotografický, audiovizuální nebo textový obsah (spolu dále jako „Uživatelské příspěvky“ nebo „Obsah“). Berete na vědomí, že nehledě na to, zda budou dané Uživatelské příspěvky zveřejněny, společnost WOL nezaručuje důvěrnost žádných Uživatelských příspěvků.

3.2 Zůstávají vám veškerá vaše vlastnická práva k vašim Uživatelským příspěvkům, vyjma práv na příspěvky, které byly umístěny do těchto tří kategorií: Logo WOL, Výběr redakce a Foto dne. umístěním příspěvků do kategorií Logo WOL, Výběr redakce a Foto dne, převádíte veškerá autorská a licenční práva na společnosti WOL, a to bez jakéhokoliv nároku na honorář.  Po umístění Obsahu do těchto kategorií již nemáte právo tento Obsah z webových stránek odstranit (společnost WOL si nedělá nárok na žádná jiná vlastnická práva k textu, souborům, obrázkům, fotografiím, videím, zvukům, hudebním dílům, autorským dílům, aplikacím nebo jakýmkoliv jiným materiálům, které zašlete na/nebo prostřednictvím Služeb. U Uživatelských příspěvků nezveřejněných v kategorii Logo WOL, Výběr redakce a Foto dne, vám i nadále zůstávají jakákoliv práva, která máte k vašemu obsahu, s výhradou omezené licence uvedené v odst. 3.15. v těchto Podmínkách použití.

3.3 Společnost WOL nepodporuje žádné Uživatelské příspěvky ani žádné názory, doporučení nebo rady, které v nich mohou být obsaženy, a společnost WOL výslovně popírá jakoukoliv a veškerou právní odpovědnost v souvislosti s Uživatelskými příspěvky.

3.4 Prohlašujete a zaručujete, že máte (a po celou dobu užívání Služeb budete mít) veškeré licence, práva, povolení a souhlasy, které jsou nezbytné pro to, aby mohla společnost WOL použít vaše Uživatelské příspěvky na Webu a mohla jinak používat vaše Uživatelské příspěvky způsobem zamýšleným těmito Podmínkami použití. Souhlasíte s tím, že musíte zaplatit jakékoliv autorské a licenční poplatky a jiné poplatky, které jste zavázáni zaplatit jakékoliv osobě v souvislosti se zasláním Obsahu na nebo prostřednictvím Webu a nahráním osobních údajů jiné osoby výslovně uvádíte, že máte její souhlas se zveřejnění jejich osobních údajů na webu WOL a zároveň berete na vědomí, že v opačném případě odpovídáte WOL a třetí osobě za újmu v plném rozsahu.

3.5 Souhlasíte s tím, že vaše chování na Webu bude v souladu s (a souhlasíte s tím, že všechny vaše Uživatelské příspěvky budou v souladu s) těmito Podmínkami použití.

3.6 Souhlasíte s tím, že nebudete zasílat ani zveřejňovat žádné Uživatelské příspěvky s obsahem, jehož držení je v zemi, v níž sídlíte, nezákonné nebo jehož držení či použití v souvislosti s poskytováním Služeb by bylo nezákonné pro společnost WOL.

3.7 Souhlasíte s tím, že nebudete zasílat či zveřejňovat jakékoliv Uživatelské příspěvky, které jsou předmětem jakýchkoliv majetkových práv třetích stran (včetně práv na ochranu soukromí nebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech), pokud nemáte formální licenci nebo povolení od zákonného vlastníka daný materiál zveřejnit a poskytnout společnosti WOL licenci uvedenou v bodu 3.15 níže.

Společnost WOL respektuje duševní vlastnictví ostatních a od našich uživatelů očekáváme stejný přístup. Pokud opakovaně porušíte práva ostatních, společnost WOL si vyhrazuje právo ukončit váš účet.

Pokud si myslíte, že vaše práva na duševní vlastnictví byla porušena nebo byla vaše díla zkopírována způsobem, který představuje porušení autorských práv, kontaktujte nás na adrese copyright@weekoflife.com.

3.8 Společnost WOL si vyhrazuje právo (avšak není povinna) rozhodnout o tom, zda Uživatelské příspěvky vyhovují požadavkům na obsah stanovený těmito Podmínkami použití a může kdykoliv odstranit Uživatelské příspěvky a/nebo ukončit uživatelův přístup pro zasílání Uživatelských příspěvků, které tyto Podmínky použití porušují, a to bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení.

3.9 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poté, co jsou zaslány vaše Uživatelské příspěvky, jsou tyto Uživatelské příspěvky zveřejněny ve všech sekcích Webu s výjimkou sekce Poslední přidané. Redakční rada posuzuje veškerý zaslaný obsah, aby určila, zda neporušuje tyto Podmínky použití, zejména body uvedené v bodu 4.1 těchto Podmínek použití.

a) Redakční rada má právo smazat příspěvky, které porušují tyto Podmínky použití.

b) Redakční rada označí příspěvky za nevhodné pro osoby mladší dle bodů 3.10.-3.12. těchto Podmínek použití.Uživatelské příspěvky se objevují v sekci Poslední přidané až poté, co jsou posouzeny Redakční radou. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tento proces je nezbytný pro efektivní a bezpečné fungování Webu a slouží primárně k prospěchu vám a ostatním uživatelům.

3.10 Některé Uživatelské příspěvky tyto Podmínky použití neporušují, ale nemusí být vhodné pro všechny uživatele. Takové Uživatelské příspěvky budou označeny jako nevhodné pro osoby mladší 18 let. Redakční rada označí tyto příspěvky za nevhodné pro osoby mladší 18 let při jejich posuzování. Můžete své příspěvky tak označit i sami předtím, než příspěvek odešlete. Ostatní uživatelé mají také možnost navrhnout označení jiných Uživatelských příspěvků jako nevhodné pro osoby mladší 18 let; Redakční rada tento návrh buď schválí a označí příspěvek jako nevhodný pro osoby mladší 18 let nebo návrh zamítne.

3.11 Příspěvky nevhodné pro osoby mladší 18 let nebudou přístupné pro neregistrované uživatele. Budou přístupné pouze registrovaným uživatelům, kteří jsou starší 18 let. Při pokusu o otevření takového příspěvku se otevře varovné okno, které bude uživatele informovat o tom, že jde o příspěvek nevhodný pro osoby mladší 18 let a že uživatel musí být přihlášený.

3.12 Uživatelské příspěvky, které budou přístupné jen osobám starším 18 let dle bodu 3.10 jsou takové, které budou obsahovat:

a) Sexuálně podbízivý obsah;

b) Nahotu;

c) Skutečné násilí nebo detailně zachycené fiktivní násilí;

d) Krvavé nebo děsivé záběry, které jsou zachyceny v odpovídajícím kontextu (mají dokumentární hodnotu).

3.13 Redakční rada bude velmi opatrná ve schvalování Uživatelských příspěvků, které obsahují převážně tyto aspekty více než jakékoliv jiné, aby se ujistila, že to není hlavní účel takových příspěvků. Cílem je umožnit uživatelům dokumentovat život v necenzurované podobě a zároveň chránit osoby mladší 18 let. Uživatelské příspěvky, jejichž účel je jednoznačně pornografický, nenávistný nebo výhružný nebudou Redakční radou povoleny. Společnost WOL si vyhrazuje právo rozhodnout v těchto záležitostech.

3.14 Berete na vědomí a souhlasíte, že při používání Služeb (včetně Webu) můžete narazit na Uživatelské příspěvky, které jsou nepřesné, urážlivé, neslušné, nebo jinak pro vás nežádoucí. Souhlasíte s tím, že se tímto vzdáváte veškerých zákonných práv, nároků podle ekvity či opravných prostředků, které máte nebo můžete mít vůči společnosti WOL ve vztahu k jakýmkoliv takovým Uživatelským příspěvkům.

3.15 Při zasílání nebo zveřejňování Uživatelského příspěvku na nebo prostřednictvím Služeb udělujete společnosti WOL licenci/souhlas k neomezenému užití Uživatelského příspěvku v souvislosti s poskytováním Služeb (použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového a v jakýchkoliv mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoliv mediálních kanálů, včetně využití pro partnery WOL) a to bez nároku na jakýkoliv honorář. Berete tímto na vědomí a zasláním Uživatelského příspěvku souhlasíte s tím, že Váš Uživatelský příspěvek může být společností WOL zejména použit, rozšiřován a reprodukován prostřednictvím magazínu Week of Life, který může být za úplatu i bezúplatně distribuován třetím osobám. Poté, co odstraníte váš Obsah z Webu, zdržíme se užití a zastavíme bez zbytečného odkladu nabízení. Do tohoto okamžiku poskytnutá práva, stejně jako práva Národní knihovny ČR, IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1 (dále jen „Národní knihovna ČR“) dle článku 3.16. však zůstávají zachována. Dále berete na vědomí a zasláním Uživatelského příspěvku souhlasíte s tím, že Váš Uživatelský příspěvek může být užit (zejména rozšiřován a reprodukován partnery projektu Week of Life, jako světové kroniky lidstva (dále jen „projekt Week of Life“ nebo jen „Week of Life“), a to včetně Deníků Vltava Labe Press). Souhlas/licence, kterou poskytujete společnosti WOL je nevýhradní a bezúplatná, s právem poskytnout sublicenci a licenci převést.

3.16 Tato omezená licence zahrnuje právo společnosti WOL použít Uživatelské příspěvky či jejich část pro propagaci projektu Week of Life, a to v článcích v tištěných či elektronických médiích, a dále v magazínu Week of Life, který může být za úplatu i bezplatně distribuován třetím osobám. Veškeré Uživatelské příspěvky či jejich části budou po dobu platnosti této smlouvy archivovány například v projektu Webarchiv, který od roku 2000 zajišťuje Národní knihovna ČR, s čímž zasláním nebo zveřejněním Uživatelského příspěvku na Webu vyslovujete svůj souhlas. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Národní knihovna ČR je oprávněna ke stahování, k trvalému uchovávání, rozmnožování a zpřístupňování Uživatelských příspěvků prostřednictvím internetu na příslušné webové stránce Národní knihovny ČR a že i po uzavření Vašeho účtu nebo jiného ukončení vztahu se společností WOL práva Národní knihovny ČR do té doby nabytá zůstávají zachována.

3.17 S výjimkou Uživatelských příspěvků (vyjma výše uvedených výjimek)  je veškerý další obsah Služeb, zejména texty, software, psané písmo, grafika, fotografie, zvuky, hudba, videa a interaktivní prvky na Webových stránkách vlastněný nebo licencovaný společností WOL a je předmětem autorských práv, práv k ochranným známkám a dalších práv duševního vlastnictví společnosti WOL nebo jejích poskytovatelů licence (dále jen jako „WOL Obsah“). Jakékoliv obchodní nebo servisní značky třetích stran uvedené v Obsahu WOL nelze stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat či jinak využívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti WOL nebo jejích poskytovatelů licence. Společnost WOL si vyhrazuje veškerá výslovně neudělená práva k WOL Obsahu. Společnost WOL vám tímto uděluje omezenou, odvolatelnou a nepřenositelnou licenci na reprodukci a zobrazení WOL Obsahu (s výjimkou softwarového kódu) pouze pro vaše osobní užívání v souvislosti s prohlížením Webu a užíváním Služeb.

4. Obecná omezení užívání

4.1 WOL vám tímto uděluje povolení k přístupu a užívání Služeb (včetně Webu), a to za následujících výslovných podmínek, a vy tímto souhlasíte s tím, že nedodržení jakýchkoliv z těchto podmínek bude zakládat jejich porušení z vaší strany:

a) Souhlasíte s tím, že nebudete dále šířit žádnou část nebo části Webu v jakémkoliv médiu bez předchozího písemného souhlasu společnosti WOL.

b) Souhlasíte s tím, že nebudete měnit či upravovat jakoukoliv část Služeb (včetně Webu).

c) Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup k Uživatelským příspěvkům nebo jinému obsahu, který je zveřejněný na Webu, pomocí jakékoliv technologie nebo prostředků jiných než ty na Webu samotném.

d) Souhlasíte s tím, že nebudete (a ani se nebudete snažit) obejít, vyřadit z provozu nebo jinak zasahovat do jakýchkoliv bezpečnostních prvků Webu nebo prvků, které:

i. Znemožňují či omezují použití či kopírování jakýchkoliv Uživatelských příspěvků nebo Obsah Webu.

ii. Omezují používání Webu nebo obsahu, který je na něm dostupný.

e) Souhlasíte s tím, že nebudete Služby (včetně Webu) používat pro jakékoliv komerční využití bez předchozího písemného souhlasu společnosti WOL. Zakázané komerční využití zahrnuje, ale není omezeno na:

i. Další prodej přístupu na Web nebo jakoukoliv Službu na jiné webové stránce za účelem získání výnosů z reklamy nebo předplatného,

ii. Další distribuci Služeb (včetně jakýchkoliv Uživatelských příspěvků, které jsou dostupné prostřednictvím daných Služeb) za účelem generování zisku z podobné či srovnatelné obchodní aktivity jako je ta, kterou provozuje společnost WOL,

ale nezahrnuje jakékoliv použití, ke kterému společnost WOL dá výslovný písemný souhlas.

f) Souhlasíte s tím, že nebudete používat ani spouštět žádný automatický systém (včetně, ale bez omezení na, jakéhokoliv robota, nebo tzv. „spider“ a „offline reader“), který při návštěvě Webu posílá na servery společnosti WOL více požadavků než kolik by za stejnou dobu mohl poslat člověk při použití veřejně dostupného standardního (tj. neupraveného) webového prohlížeče.

g) Souhlasíte s tím, že nebude shromažďovat nebo těžit z jakýchkoliv osobních údajů jakéhokoliv uživatele Webu nebo Služeb (a souhlasíte s tím, že toto zahrnuje také názvy účtů na Webu).

h) Souhlasíte s tím, že nebudete používat Web a Služby (včetně komunikačních a emailových funkcí na Webu) pro získávání zakázek v rámci obchodní činnosti nebo v souvislosti s komerčním podnikáním.

i) Souhlasíte s tím, že nebudete získávat jakékoliv uživatele Webu pro komerční účely s ohledem na jejich Uživatelské příspěvky.

j) Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup k Uživatelským příspěvkům za jakýmkoliv účelem než pro vaše osobní, nekomerční použití zamýšlené nebo povolené běžnými funkcemi Služeb.

k) Souhlasíte s tím, že nebudete posílat či jinak šířit nepovolené komerční sdělení uživatelům (jako například spam).

l) Souhlasíte s tím, že nebudete pronásledovat, zastrašovat či obtěžovat žádného uživatele.

m) Souhlasíte s tím, že nebudete nahrávat obsah, který je nenávistný, výhružný, pornografický či obsahuje bezdůvodné násilí.

n) Souhlasíte s tím, že nebudete vyvíjet či provozovat aplikace třetích stran, které obsahují, propagují či jinak nabízí alkoholický či jiný obsah nevhodný pro osoby mladší 18 let bez příslušných věkových omezení.

o) Souhlasíte s tím, že nebudete používat Web nebo WOL, abyste dělali cokoliv nezákonného, matoucího, škodlivého či diskriminačního nebo abyste umožňovali či podporovali jakékoliv porušení těchto Podmínek používání.

p) Souhlasíte s tím, že nebudete přidávat Uživatelské příspěvky, které:

i. jsou jasně útočné či propagují rasismus, fanatismus, nenávist či fyzickou újmu jakékoliv povahy vůči jakékoliv skupině či osobě;

ii. zneužívají osoby sexuálním či násilným způsobem;

iii. obsahují nepřiměřené násilí nebo urážlivý obsah nebo obsahuje odkazy na webovou stránku vhodnou pouze pro osoby starší 18 let;

iv. veřejně uvádí informace, které pro jakoukoliv osobu představují či způsobují riziko spojené s bezpečností či ochranou osobních dat;

v. obsahují či propagují informace, o kterých víte, že jsou nepravdivé nebo matoucí nebo propagují nelegální aktivity či chování, které je násilné, výhružné, obscénní, pomlouvačné či zneucťuje třetí osoby;

vi. obsahují či propagují nelegální či neoprávněnou kopii díla třetí osoby, na které má daná osoba autorské právo, jako například poskytování pirátských počítačových programů či odkazy na ně, poskytování informací pro obcházení zařízení pro ochranu proti kopírování nebo poskytování pirátské hudby či odkazů na pirátské hudební soubory;

vii. obsahuje soukromé, heslem chráněné či skryté stránky či obrázky (které nejsou linkovány na nebo z jiné dostupné stránky).

4.2 Společnost WOL si vyhrazuje právo zamítnout či odstranit jakékoliv vámi zaslané Uživatelské příspěvky nebo jakýkoliv Obsah, pokud porušuje tyto Podmínky použití.

5. Ukončení vztahu

5.1 Tyto Podmínky použití se na vás po dobu trvání vztahu mezi vámi a WOL. Pokud jde o licence udělené za trvání těchto podmínek WOL tak licence trvají i po ukončení vztahu mezi WOL a uživatelem.

5.2 Vztah mezi Vámi a WOL můžete kdykoliv ukončit:

a) Oznámením společnosti WOL.

b) Uzavřením svého účtu na Webu.

5.3 Společnost WOL může smazat váš účet a ukončit tak vztah mezi WOL a vámi pokud:

a) Jste porušili jakékoliv ustanovení těchto Podmínek použití (nebo jste jednali způsobem, který jasně naznačuje, že nemáte v úmyslu nebo nemůžete dodržovat ustanovení těchto Podmínek použití).

b) Je společnost WOL povinna tak učinit ze zákona (například pokud poskytování Služeb vaší osobě je nebo se stane nezákonným).

c) Společnost WOL přestane poskytovat Služby uživatelům v zemi, ve které pobýváte nebo ze které užíváte Služby.

d) Poskytování Služeb společností WOL vaší osobě již není, dle uvážení společnosti WOL, obchodně realizovatelné.

5.4 Ukončení platnosti těchto Podmínek použití neovlivní platnost všech zákonných práv, závazků a povinností, ze kterých jste vy a společnost WOL měli prospěch, kterým jste podléhali (nebo které vznikly v průběhu doby platnosti a účinnosti Podmínek použití) nebo jejichž platnost byla výslovně neomezená, a ustanovení bodu 11.5 se bude na taková práva, závazky a povinnosti vztahovat po dobu neomezenou.

6. Vyloučení záruky

6.1 Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách použití, neovlivní jakákoliv zákonná práva, která vám jako spotřebiteli vždy náleží.

6.2 Služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a společnost WOL nečiní v souvislosti s nimi žádné prohlášení ani neposkytuje žádnou záruku.

6.3 Společnost WOL zejména neprohlašuje a nezaručuje vám, že:

a) Vaše užívání Služeb splní vaše požadavky.

b) Vaše užívání Služeb bude nepřerušené, včasné, bezpečné či bezchybné.

c) Jakékoliv informace získané vámi v důsledku užívání Služeb budou přesné či spolehlivé.

d) Nedostatky v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru vám poskytnutého jako součást Služeb budou odstraněny.

6.4 Na Služby se nevztahují žádné podmínky, záruky ani jiné podmínky (včetně jakýchkoliv předpokládaných podmínek ohledně uspokojivé kvality, vhodnosti pro specifický účel či shody s popisem) s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách použití.

7. Omezení odpovědnosti

7.1 Nic z toho, co je obsaženo v těchto Podmínkách použití, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti WOL za ztráty, které nelze na základě příslušných zákonů právoplatně vyloučit či omezit.

7.2 S výhradou obecného ustanovení bodu 11.5 níže neponese společnost WOL vůči vám odpovědnost za:

a) Jakékoliv nepřímé či následné škody, které vám mohou vzniknout (což zahrnuje jakoukoliv ztrátu zisku – ať vzniklou přímo či nepřímo, jakoukoliv újmu na obchodní hodnotě či dobré pověsti nebo ztrátu dat, které vám vzniknou).

b) Jakoukoliv ztrátu či škodu, která vám může vzniknout v důsledku:

i. Vašeho spoléhání na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv reklamy nebo v důsledku jakéhokoliv vztahu nebo transakce mezi vámi a jakýmkoliv inzerentem či sponzorem, jehož reklama se zobrazuje na Webu,

ii. Jakýchkoliv změn, které společnost WOL učiní u Služeb, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení v poskytování Služeb (nebo jakýchkoliv funkcí, které jsou součástí Služeb),

iii. Vymazání, poškození či neuložení jakýchkoliv Uživatelských příspěvků nebo jiných komunikačních údajů vedených nebo přenášených při vašem užívání Služeb nebo jeho prostřednictvím,

iv. Vašeho neposkytnutí společnosti WOL přesných informací k účtu,

v. Vašeho nedostatečného zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašeho hesla nebo podrobnosti o účtu na Webu.

8. Prohlášení

8.1 Společnost WOL nenese odpovědnost za a nečiní žádné záruky, výslovné či předpokládané, ohledně Obsahu nebo přesnosti a spolehlivosti Obsahu zveřejněným na nebo prostřednictvím Webu a Služeb, a to způsobeným Uživatelem či jakýmkoliv zařízením nebo programováním, které je spojené s nebo využíváno v souvislosti se Službami a že Obsah nemusí nutně odrážet názory a postupy společnosti WOL.

8.2 Účty a Obsah vytvářený a zveřejněný uživateli na Webu mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Společnost WOL nenese odpovědnost za obsah, přesnost, postupy či názory vyjadřované na takových webových stránkách a takové webové stránky nejsou nutně společností WOL prověřovány, monitorovány nebo kontrolovány s ohledem na dostupnost, přesnost či úplnost. Začlenění jakéhokoliv odkazu na jiné webové stránky nenaznačuje souhlas či podporu společnosti WOL takové webové stránky nebo služeb, produktů či jiných materiálů, které jsou obsaženy nebo jsou dostupné prostřednictvím takových webových stránek.

8.3 Při vstupování na stránky třetích stran, jednáte na svoje vlastní riziko. Společnost WOL nenese žádnou odpovědnost za reklamy třetích stran a aplikace třetích stran, které jsou zveřejněny na nebo prostřednictvím Služeb a nenese žádnou odpovědnost za zboží či služby, které jsou poskytovány inzerenty.

8.4 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost WOL nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty či škody způsobené vám v důsledku dostupnosti externích stránek či zdrojů, nebo v důsledku vaší důvěry v úplnost, přesnost nebo existenci jakékoliv reklamy, produktů či materiálů na nebo dostupné z takových webových stránek a zdrojů. Společnost WOL doporučuje, abyste byli obezřetní při opouštění Webu a abyste si přečetli podmínky používání a podmínky o ochraně osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte.

8.5 Společnost WOL neposkytuje Vaše osobní informace či Váš Obsah třetím stranám či inzerentům. Berete však na vědomí, že Web je součástí WebArchivu Národní knihovny ČR a jste si vědomi práv a povinností s tím souvisejícími, jak je specifikováno především v s článku 3.16 výše.

8.6 Společnost WOL nenese odpovědnost za chování, ať online či offline, žádného uživatele Webu nebo Služeb. Společnost WOL nenese odpovědnost za jakoukoliv chybu, vynechání, přerušení, smazání, poruchu, zpoždění v provozu či přenosu, poruchu komunikační linky, krádež nebo zničení, neoprávněný přístup nebo pozměnění jakékoliv komunikace uživatele. Společnost WOL nenese odpovědnost za jakékoliv problémy nebo technické poruchy jakýchkoliv telefonních sítí nebo linek, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelům počítačového zařízení, softwaru, nefunkčnost jakýchkoliv emailů, prohlížečů či přehrávačů způsobenou technickými problémy či přeplněním trafficu na internetu nebo na jakékoliv ze Služeb nebo za kombinaci výše uvedených bodů, včetně jakéhokoliv zranění či škody uživatelům nebo jejich počítačům spojenou s nebo způsobenou účastí na nebo stahováním materiálů v souvislosti se Službami. Za žádných okolností nebude společnost WOL odpovědná za jakoukoliv ztrátu či škodu, včetně zranění či smrti, která vznikne v důsledku užívání Služeb, účasti na akci společnosti WOL, v důsledku jakéhokoliv Obsahu zveřejněným na nebo prostřednictvím Služeb nebo v důsledku chování jakýchkoliv uživatelů Služeb, ať online či offline.

9. Jazyk Podmínek

9.1 Pokud společnost WOL poskytne překlad české verze těchto Podmínek, překlad je poskytnut pouze pro vaši informaci. Tímto souhlasíte s tím, že váš vztah se společností WOL se bude řídit českou verzí Podmínek použití.

9.2 Pokud existuje jakákoliv nesrovnalost mezi obsahem české verze těchto Podmínek a obsahem jejich překladu, rozhodující je česká verze.

10. Změny Podmínek použití

10.1 Společnost WOL může čas od času provádět změny Podmínek použití. Pokud se tak stane, společnost WOL uveřejní nové znění Podmínek použití na adrese http://www.weekoflife.com/storage/file/cz/terms.htm.

10.2 Berete na vědomí a souhlasíte, že pokud budete využívat Služby po datu, kdy se změnily Podmínky použití, společnost WOL bude považovat vaše užívání Služeb za souhlas s upravenými Podmínkami použití.

11. Obecné právní podmínky

11.1 Tyto Podmínky použití zakládají úplnou dohodu mezi vámi a společností WOL, řídí vaše užívání Služeb a Webu a zcela nahrazují jakékoliv předchozí dohody, které byly mezi vámi a společností WOL uzavřeny v souvislosti se Službami a užívání Webu.

11.2 Pokud dáte WOL samostatný souhlas, bude vám WOL zasílat oznámení emailem, poštou nebo oznámení zveřejněné na Webu, v opačném případě vám WOL bude zasílat pouze technické zprávy.

11.3 Souhlasíte s tím, že pokud společnost WOL neuplatní nebo nevymáhá jakékoliv zákonné právo nebo opravný prostředek, který je obsažený v Podmínkách použití (nebo na který má společnost WOL právo dle příslušných zákonů), nebude to považováno za formální vzdání se práv společností WOL a tato práva a opravné prostředky budou i nadále společnosti WOL k dispozici.

11.4 Pokud kterýkoliv soud s příslušnou jurisdikcí rozhodnout v dané věci rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek použití je neplatné, bude takové ustanovení z Podmínek použití odstraněno, aniž by tím byly ovlivněny ostatní ustanovení Podmínek použití. Zbývající ustanovení Podmínek použití zůstanou i nadále v platnosti a účinnosti.

11.5 Tyto Podmínky použití a váš právní vztah se společnosti WOL na nich založený se bude řídit českým právem. Vy i společnost WOL se zavazujete podřídit se pravomoci soudů v České republice, které budou příslušné k rozhodnutí jakékoliv právní záležitosti, které vzniknou na základě těchto Podmínek použití. Nehledě na to souhlasíte s tím, že společnost WOL bude mít i nadále právo vymáhat v jakékoliv jurisdikci opravné prostředky (nebo jiné obdobné druhy předběžných opatření.

11.6 Nesete plnou odpovědnost za vaše interakce s ostatními uživateli Služeb (včetně Webu). Společnost WOL si vyhrazuje právo, ale není povinna, zapojit se jakýmkoliv způsobem do rozporů, které vzniknou mezi vámi a ostatními uživateli.

11.7 WOL se neustále inovuje, aby svým uživatelům poskytla nejlepší možné služby a zážitky. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že forma a podoba Služeb, které společnost WOL poskytuje, se může čas od času změnit bez předchozího oznámení.

11.8 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jako součást této neustále inovace může společnost WOL zastavit (trvale či dočasně) poskytování Služeb (nebo některé prvky, které jsou součástí Služeb) vám nebo uživatelům obecně, a to dle vlastního uvážení, bez předchozího upozornění. Máte právo kdykoliv přestat Služby využívat. Nemusíte společnost WOL o vašem ukončení využívání Služeb informovat.

11.9 Souhlasíte s tím, že nesete plnou odpovědnost za (a že společnost WOL nenese žádnou odpovědnost vůči vám či jakékoliv třetí straně za) jakékoliv porušení vašich povinností, které vám zakládají tyto Podmínky použití a za důsledky takového porušení (včetně jakékoliv ztráty nebo škody, kterou může společnost WOL utrpět).

12. Ochrana osobních údajů

12.1. WOL (nebo též „správce“) je s odkazem na Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a dalších platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů správcem osobních údajů a spravuje osobní údaje zadané do profilu uživatele jako např. jméno a příjmení, datum narození, adresu, fotografie, email apod. (dále jen „osobní údaje“).

12.2. WOL zpracovává osobní údaje uživatelů v souladu s GDPR a ostatními právními předpisy, a to pouze za účelem provozu Webu a za účelem tvoření archivu Národní knihovny ČR. WOL osobní údaje předává pouze Národní knihovně ČR, a to za účelem tvoření archivu a světové kroniky lidstva. WOL nepředává osobní údaje uživatelů žádným jiným osobám a ani mezinárodním organizacím či do zahraničí.

12.3. Zadáním osobního údaje do profilu uživatele na Webu bere uživatel na vědomí, že tento osobní údaj bude uložen na Web.

12.4. Jméno a příjmení a fotografie mohou být zveřejněny/zpřístupněny i dalším uživatelům. V tomto případě lze zadat do profilu uživatele jméno a příjmení pouze s výslovným souhlasem uživatelem. Bez tohoto souhlasu nebude technicky možné zadat do profilu jméno a příjmení. Zadáním takového osobního údaje zároveň berete na vědomí, že tento osobní údaj se bude zobrazovat všem registrovaným uživatelům ale i třetím osobám užívající Web.

12.5. Jméno a příjmení představuje spojení dvou slov, které dle jejich charakteru představují obvykle užívané jméno a příjmení ve společnosti, na základě kterého je identifikovatelná fyzická osoba např. Jan Novák.

12.6. Pokud uživatel nebude chtít zveřejnit své jméno a příjmení na svém profilu a u fotografií pro třetí osoby a uživatele, nemusí dávat WOL souhlas se zpracováním jeho jména příjmení a může zadat do profilu pouze přezdívku, pod kterou se bude fotografie a všechny Uživatelské příspěvky zobrazovat. Taková přezdívka je uživatelským jménem, které nemá znaky jména a příjmení uvedené v bodě 12.5. těchto Podmínek použití a je fiktivním jménem uživatele.

12.7. Všichni registrovaní uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje WOL zpracovává, jsou s odkazem na právní úpravu ochrany osobních údajů tzv. subjektem osobních údajů.

12.8. Email uživatele bude zpracováván správcem pouze na základě výslovného souhlasu uživatele, a to jen za účelem zasílání pozvánek na hromadná setkání, akce, nabídek, přání k narozeninám apod. Souhlas s využitím emailu pro tento účel může uživatel poskytnout WOL v rámci jeho profilu a zde jej též může kdykoliv odvolat.

12.9. Subjekt osobních údajů jehož os. údaje správce zpracovává má právo podat písemnou žádost správci o poskytnutí informací a o tom jaké jeho osobní údaje zpracovává a jakým způsobem, také má právo požadovat jejich opravu, doplnění, změnu a výmaz, popřípadě omezení zpracování v souladu s platnými předpisy a zároveň je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování, pro které neudělil souhlas jako i právo na přenositelnost osobních údajů na jiného správce. Rovněž má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

12.10. Subjekt údajů má právo uplatnit všechna svá práva uvedená v článku 12.9. těchto Podmínek použití buď elektronicky na emailové adrese uvedené na webu správce nebo v tištěné podobě na adrese sídla správce.

12.11. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické podobě, poskytnou se informace v elektronické podobě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Vždy je třeba ověřit identitu toho, kdo žádost v elektronické formě podal, aby se informace nedostaly neoprávněným osobám (způsob a míra ověření by měly odpovídat kontextu, rozsahu a citlivosti požadované informace). Elektronická komunikace je možná pouze z elektronické adresy, kterou má uživatel registrovanou ve svém profilu.

12.12. Informace musí být poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodu prodloužení.

12.13. Zásadně platí, že informace se poskytují bezplatně. Pouze v případě, pokud jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce.

12.14. V případě, že bude subjekt osobních údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.15. Více informací o právech subjektu osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

12.16. Vzor žádosti subjektů osobních údajů je k dispozici zde.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Případné spory mezi WOL a Uživatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Uživatel – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde (odkaz). Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak WOL doporučuje Uživateli nejdříve kontaktovat WOL pro vyřešení nastalé situace.

13.2. Tyto Podmínky použití včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25.5.2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle WOL.