Život na planetě Zemi očima jejích obyvatel


Fotografický slovníček

zpět do foto kurzů

AA viz Mignon
AC adapter Umožňuje připojení digitálního fotoaparátu k elektrorozvodné síti.
Adapter Ring Adaptérový kroužek je předsádka, kterou lze nasadit na kryt obklopující objektiv fotoaparátu. Kroužek se používá v případech, kdy předsádkový objektiv nelze nasadit přímo na fotoaparát. Pomocí tohoto adaptérového kroužku lze používat i filtry, které přesně neodpovídají průměru objektivu fotoaparátu. Podrobnosti o podporovaných fotoaparátech a průměrech adaptérového kroužku na objektiv naleznete na našich stránkách zákaznické podpory.
ADC Jedná se o zařízení, které převádí analogové signály na signály digitální, například úroveň napětí do binárního tvaru nebo záznam na videokazetě do digitálního formátu.
AD conversion Aby bylo možné analogový signál (→analog signal), jakým je např. vytištěná fotografie, zpracovat na počítači, musí být nejprve zdigitalizován, t.j. převeden do určitého matematického formátu binárního kódu. Digitalizace obrazu se obvykle provádí pomocí digitálního fotoaparátu nebo skeneru.
Additive colour mixing Popisuje barevný systém založený na míchání tří aditivních primárních barev (červená, zelená a modrá). Aditivní míchání barev využívají například barevné televizory a počítačové monitory.
AE Automatická expozice.
AEB Auto Exposure Bracketing
AF Autofocus
AF confirmation mark Značka potvrzení autofokusu AF, která se zobrazí na monitoru, když je objekt zaostřený. Pro zaostření předmětu stiskněte zpola („namáčkněte“) tlačítko spouště. Jakmile fotoaparát objekt zaostří, objeví se tato značka. Pokud značka bliká, není objekt zaostřený. V takovém případě tlačítko spouště uvolněte a poté jej znovu „namáčkněte“.
AF metering field Bod nebo oblast v hledáčku, na kterou ostří systém automatického ostření.
AF MODE Funkce používaná k přepínání mezi jednotlivými režimy automatického ostření fotoaparátu. Fotoaparát má dva režimy automatického ostření. [iESP] detekuje předměty v celém záběru, určuje primární předmět zájmu a rozhoduje o bodě zaostření. V bodovém režimu [SPOT] fotoaparát zaostřuje pouze na značku cíle zaostření AF ve středu obrazového pole.
AiAF Artificial intelligence Auto Focus.
Akkupack Baterie umístěná do externího přenosného obalu. Slouží jako přídavný napájecí zdroj umožňující zvýšit funkční kapacitu zařízení (např. Camera, Flash).
Algorithm Sada instrukcí pro zpracování nebo práci s daty, které díky své vysoké přesnosti dokáží samostatně zpracovávat mechanická nebo elektronická zařízení. Algoritmy jsou například pravidla sčítání nebo odčítání apod. Může se ale také jednat o zavedené příkazy programovacích jazyků. Algoritmy prostě umožňují počítači řešit konkrétní problémy. V oblasti zpracování obrazu slouží algoritmy k úpravám obrazů, např. 3-D kubický algoritmus.
Aliasing Křivky na okrajích objektů tvořené patrnými obrazovými body. Tento rušivý jev se někdy projeví, neboť všechny grafické objekty jsou tvořeny množinou jednotlivých obrazových bodů. Anti-aliasing je technika, která tento rušivý jev omezuje přepočtem hodnot kontrastu sousedních obrazových bodů a jejich vzájemným sladěním.
Analogue Opak digitální. Analogová data plynule mění svou hodnotu, aniž by obsahovaly patrné kroky. (Např. barvy duhy nelze přesně ohraničit - poznat kde končí jedna a začíná druhá.).
Aperture Mechanismus umístěný za objektivem a ovládající množství světla vstupujícího do fotoaparátu. Clona ovlivňuje nejen jas obrazu, ale i hloubku ostrosti. Většina fotoaparátů je vybavena irisovou clonou, která umožňuje plynulé ovládání i nastavení definovaných hodnot.
Aperture closing viz Aperture.
Aperture opening viz Aperture.
Aperture Priority V tomto režimu může uživatel nastavit clonu a fotoaparát automaticky vybere optimální čas závěrky, aby zajistil správnou expozici. U většiny fotoaparátů je režim priority clony označen písmenem “A”.
Aperture number viz Aperture.
APO Označení čoček s apochromatickou korekcí (většinou z fluoritového skla). Čočky s apochromatickou korekcí dokáží lámat světelné paprsky tak, že se červené, zelené a modré paprsky kříží přesně v jednom bodě a obraz tak netrpí barevnou vadou.
APS Advanced Photo System. Produkt společného vývoje pěti firem se vyznačuje snadným používáním, novým formátem políčka (16 x 30 mm) a nabídkou tří formátů obrazu. Na magnetický pás APS filmu lze zaznamenat dodatečné informace (jako je expozice, clona a datum). APS ale není digitální fotografie.
ASIC chip Čip navržený pro konkrétní aplikaci. Tyto čipy se ve fotoaparátech využívají k rychlému zpracování obrazových dat.
ATA-Flash-Cards Malé integrované zásuvné paměťové karty.
Auto bracketing V tomto režimu se pořídí více záběrů – s mírně upravenou expozicí – za sebou. To může být velmi užitečné ve složitých světelných podmínkách, kdy lze jen těžko předem určit správné nastavení. Po pořízení série snímků z nich lze vybrat nejlepší a ostatní vymazat.
Auto flash Jeden z režimů blesku. Při blesku nastaveném na automatický režim [AUTO] rozhoduje fotoaparát o použití blesku sám, podle okolního osvětlení. Pokud je blesk vypnutý, nastaví se rychlost závěrky na hodnotu, při které je fotoaparát méně náchylný k rozmazání záběru chvěním.
Autofocus (AF) Automatické nastavení ostření. Existují v podstatě dvě hlavní metody AF: metoda detekce zaostření (neboli pasivní autofokus) obvykle využívá CCD snímač a vyhodnocuje velikost kontrastu nebo fázový rozdíl scény. Měření vzdálenosti (neboli aktivní autofokus) využívá (infračerveného) vysílače a přijímače a určuje vzdálenost triangulací. Alternativně může fotoaparát využívat ultrazvuku (sonar) a měřit čas, který zvuk potřebuje od vyslání přes odražení od objektu do svého návratu. Mikroprocesor data převádí na vzdálenost a umožňuje tak automatické zaostření objektivu.
Autofocus illuminator Některé fotoaparáty jsou vybaveny paprskem AF, který při špatných světelných podmínkách napomáhá normálnímu autofokusu tím, že subjekt osvětlí. Tím dokáže běžný systém pasivního AF (např. s detekcí kontrastu/změny fáze) určit správné zaostření – a to i při slabém osvětlení.
Automatic Program Při automatické programové expozici fotoaparát sám nastaví clonu a čas závěrky podle světelných podmínek. U většiny fotoaparátů je tento režim označen symbolem "P".
AVAILABLE LIGHT Předvolba nastavení fotoaparátu. Jde o jednu z možných voleb funkce scénických režimů [SCENE], při které se vypne blesk, ovšem stále je možno fotografovat v tmavém prostředí. Automaticky se použijí vyšší citlivosti ISO umožňující použití kratších expozičních časů pro zamezení rozmazání záběru chvěním fotoaparátu. Velikost obrazu (tj. jeho rozlišení v pixelech) může být omezená.
Average metering Speciální technika měření expozice, která měří průměrnou intenzitu světla v celé ploše záběru.
AVI Audio Video Interleave. Standardní formát souborů firmy Microsoft (a tím pádem i na počítačích s Windows). Umožňuje ukládání videosekvencí se zvukem i bez.
Backlight Světlo přicházející z prostoru za fotografovaným předmětem. Tvoří-li toto světlo hlavní část celkového osvětlení scény, hovoříme o předmětu v protisvětle.
Banding Chyba zobrazení, která se často objevuje v tmavých částech snímku při nastavení vysoké citlivosti snímače. Objevují se rušivé proužky s odlišným jasem nebo barvou.
Batch V počítačové technice tento termín souvisí s dávkovými editačními soubory. Jedná se o malé programy, které automaticky vykonávají posloupnost příkazů. Tak lze najednou přejmenovat, zkopírovat, mazat apod. velké množství souborů, aniž byste příslušnou operaci museli provádět pro každý snímek zvlášť.
Battery pack Nebo také baterie. Nabíjitelný zdroj energie v ochranném krytu. Napájí fotoaparát, vnější blesk apod.
BEACH & SNOW Předvolba nastavení fotoaparátu. Jde o jednu z možných voleb funkce scénických režimů [SCENE]. Toto nastavení použijte při fotografování snímků moře s jasnou oblohou nebo zasněžených hor.
Binary Jedná se o název číselné soustavy tvořené jen číslicemi 0 a 1. Stejně jako v běžné desítkové/dekadické soustavě (0 - 9), se i v binární soustavě větší čísla vyjadřují kombinací více číslic 0 a 1.
Bit Binary digit. Nejmenší digitální jednotka, která může nabývat jen hodnot 0 nebo 1. 8 bitů tvoří bajt.
Bit depth viz Colour depth
Bitmap Digitální obrázek reprezentovaný formou, kdy každý bit v paměti počítače odpovídá jednomu bodu na obrazovce nebo tiskárně.
Blackboard/ Whiteboard Tyto dva obrazové efekty využívají k záznamu snímku jen čistě černou a čistě bílou a zdůrazňují tak jeho kontrast. Jsou proto ideální k zachycení textu.
Blooming Opak šumu; chyba obrazu, která byla u novějších digitálních fotoaparátů v podstatě zcela odstraněna. Jedná se o “přetečení” elektrických nábojů mezi sousedními buňkami CCD snímače.
Bluebox Proces známý z televizní a filmové produkce. Herci stojí před jednobarevnou stěnou, obvykle modrou. Ve snímaném obrazu je později modrá plocha nahrazena jiným obrazem, čímž vznikne dojem, že herci jsou ve skutečnosti například na vrcholku hory, i když ve skutečnosti neopustili studio.
Bluestitch Ovlivněný modrou barvou.
Bluetooth Standard zavedený firmami Ericsson, Intel, IBM, Nokia a Toshiba - jedná se o bezdrátový rádiový přenos dat mezi různými zařízeními. Na rozdíl od infračerveného přenosu dat, který je také bezdrátový, nevyžaduje Bluetooth přímou viditelnost mezi komunikujícími zařízeními. Přenos probíhá na kmitočtu 2,4 GHz a běžná přenosová rychlost je 1 Mbit/s. Normální dosah je 10 metrů.
Blur Existuje mnoho důvodů, proč může předmět na výsledném snímku vypadat rozmazaný. K rozmazání předmětu může dojít kvůli tomu, že se rychle pohybuje (rozmazání samotného předmětu) nebo pokud není fotoaparát dostatečně stabilní či se pohnul v okamžiku stisku tlačítka spouště (rozmazání záběru pohybem/chvěním fotoaparátu). K rozmazání záběru pohybem či chvěním fotoaparátu může i při stejné expoziční době docházet častěji, pokud předmět přiblížíte transfokátorem (zoom) nebo použijete objektiv s delší ohniskovou vzdáleností.
Bridge-Kamera Přechod mezi kompaktním fotoaparátem a pravou zrcadlovkou (SLR), fotoaparát s hledáčkem pravé zrcadlovky, ale bez výměnných objektivů.
Browser Program, který zobrazuje informace, zejména na internetu.
Buffer (Buffer memory) Dočasná paměť (RAM), do níž jsou krátkodobě ukládány obrázky před tím, než jsou uloženy na datové médium. Tento typ paměti je nutný proto, že paměťové karty jsou v důsledku použité architektury značně pomalejší a nedokáží ukládat obrázky tak rychle, jak je fotoaparát vytváří. Vyrovnávací paměť je zvlášť výhodná při pořizování sekvencí snímků.
Bug Chyba při programování. Lze ji odstranit opravou nebo přepsáním kódu programu.
Bug-Fix Odstranění chyby softwaru instalací malého pomocného programu.
Bulb mode Režim dlouhé expozice. Čas B znamená, že závěrka zůstane otevřená po celou dobu, kdy držíte spoušť. Tak lze dosáhnout expozice v řádu minut až hodin. U některých modelů je čas B omezen na několik minut, nezávisle na tom, jak dlouho spoušť držíte stisknutou.
Burst viz Burst mode.
Burst mode Jiný název pro režim sekvence snímků nebo nepřetržité fotografování.
Bus Vnitřní rozhraní pro přenos dat mezi jednotlivými součástmi systému, jako je mikroprocesor, paměť, atd.
Byte Jednotka binárních dat tvořená 8 bity. Bajt může vyjádřit hodnotu v rozmezí 0 až 255. Může vyjádřit 256 symbolů, čísel nebo barev. V oboru počítačů jsou větší počty bajtů vyjádřeny předponami označujícími mocninu 2. Platí tedy:
1 kilobajt = 1 kB = 1 024 bajtů
1 Megabajt = 1 MB = 1 048 576 bajtů
1 Gigabajt = 1 GB = 1 073 741 824 bajtů
1 Terabajt = 1 TB = 1 099 511 627 776 bajtů.
Calendar card Karta SmartMedia s přídavnou funkcí kalendáře.
Calibration Vzájemné vyvážení neboli sladění vstupních a výstupních zařízení tak, abychom získali na výstupu stejnou hodnotu jako na vstupu. Tak lze například sladit barvy na monitoru s barvami na výstupu tiskárny. (Colour management)
CAMEDIA Název zvolený pro produkty Olympus pro digitální zpracování obrazu.
CAMEDIA Master /CAMEDIA Master Pro CAMEDIA Master je software pro snadnou a nezáludnou úpravu, zpracování, organizování a tisk digitálních fotografií a videosekvencí. Tento software umožňuje spojení více snímků do panoramatických scén. Díky malým náhledům snadno najdete potřebné fotografie. Verze Pro má další funkce, například vytváření ozvučených prezentací se zvukovými efekty a hudbou, které lze ukládat jako videosekvence nebo HTML fotoalba a ukládat na web.
Camera shake Tento nechtěný pohyb fotoaparátu je hlavní příčinou neostrých snímků. Způsobuje jej neúmyslné chvění těla a ruky držící fotoaparát.
Candela Jednotka osvětlení (cd). 1 cd odpovídá světelnému výkonu 1/683 W vyzářenému do prostorového úhlu jednoho steradiánu.
[CANDLE] Předvolba nastavení fotoaparátu. Jde o jednu z možných voleb funkce scénických režimů [SCENE]. Toto nastavení použijte při fotografování předmětu osvětleného svíčkou nebo žárovkou. Některé typy fotoaparátů současně automaticky zvýší citlivost ISO, aby zamezily rozmazání záběru chvěním fotoaparátu.
Card adapter Zařízení, do něhož lze vložit paměťovou kartu a přenést data z paměťové karty na zařízení vybavené slotem PC Card a z něj na diskovou mechaniku počítače.
Card drive Zařízení, které dokáže pracovat s více formáty paměťových karet a připojuje se k počítači jako další disk. Snímky lze přesouvat mezi čtečkou a počítačem, zobrazovat na počítači nebo mazat z karty.
Card reader/ writer Zařízení, do něhož lze vložit paměťové karty a po připojení k počítači přenášet data mezi vloženou kartou a PC.
Cast Příliš mnoho určité barvy ve snímku, například nádech do žluta nebo do červena. Často se jedná o důsledek nesprávného nastavení vyvážení bílé.
Catchlight Odraz světla v očích fotografované osoby. Pokud je na portrétu v očích portrétované osoby světelný odraz, vypadá výraz tváře jasnější a živější. Přejete-li si takového odrazu úmyslně dosáhnout, můžete fotografovanou osobu nasvítit bleskem nebo reflektorem.
CCD Charge-Coupled Device. Polovodičový prvek citlivý na světlo, který mění dopadající světlo na napětí odpovídající úrovni jasu. V digitálních fotoaparátech nebo skenerech má formu čipu nebo řádkového snímače. (progresivní CCD, video CCD)
CD-R Compact Disc Recordable. Disk CD, na který lze data vypálit (i na vícekrát), ale nelze je mazat. Kromě standardního průměru 12 cm existují i menší disky s průměrem 8 cm.
CD-RW Compact Disc Rewritable. Disk CD, který lze přibližně 1000x přepsat. Kromě standardního průměru 12 cm existují i menší disky s průměrem 8 cm.
Centre-weighted average metering Tento způsob měření expozice se často využívá u subjektů s rovnoměrným rozložením kontrastu. Digitální ESP (selektivní vícezónové měření); měření odraženého světla; měření expozice, měření světla, bodové měření.
CF viz Compact Flash.
Charger Nabíječ akumulátoru.
Chip Obecný popis integrovaných obvodů, jejichž součásti (např. tranzistory, diody, odpory) jsou realizovány na malé destičce polovodiče - křemíku.
CIE Commission Internationale de l´Eclairage. Mezinárodní komise určující normy barevných měření. Definuje normy, které se staly základem definice barev v oboru DTP.
Circular-type Typ filtru, který je možno nasadit na objektiv. Jedná se o polarizační (PL) filtr s kruhovou (cirkulární) polarizací. Moderní digitální fotoaparáty často využívají k měření expozice a automatickému ostření systém s polarizačním polopropustným zrcadlem. Při použití normálního polarizačního PL filtru pak tyto funkce nemusí pracovat správně. V takovém případě je nutno použít polarizační filtr s kruhovou polarizací.
Closest focus range Nejkratší vzdálenost, na kterou lze zaostřit.
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor. Technologie výroby čipů citlivých na světlo. Na rozdíl od CCD snímačů jsou body CMOS snímače vyhodnocovány samostatně.
CMYK Cyan, Magenta, Yellow a Key/Black. Jedná se o tiskařské barvy používané při barevném tisku. (Subtractive colour mixing)
Codec Zkratka Decompressor/Compressor. Algoritmus pro kompresi a dekompresi obrazu (snímků nebo videosekvencí) nebo hudby.
Colour area Prostorový popis barev a jejich odstínů, které dané zařízení (digitální fotoaparát, monitor, tiskárna) dokáže zpracovat nebo popsat. Barevný prostor závisí na barevné hloubce.
Colour depth Označuje maximální počet barev, které dokáže digitální fotoaparát nebo skener zaznamenat nebo které dokáže zobrazit grafická karta. Pravé barvy (true colour) vyžadují barevnou hloubku 8 bitů na každou primární barvu, tj. celkem 24 bitů. V tomto případě je využito 8 bitů (256 možných kombinací) pro každý bod a základní barvu. U signálu RGB je tato hodnota násobena třemi, takže dostáváme celkem 256 x 256 x 256 = 16 777 216 barev. High-endové skenery, grafické karty atd. poskytují barevnou hloubku nejméně 24 bitů.
Colourmanagement Kalibrace všech periferních zařízení používaných při zpracování barevných obrázků (monitory, skenery, barevné tiskárny atd.). Příklad: při použití systému správy barev jsou data ze skeneru převedena na hodnoty ležící ve standardním barevném prostoru. Ta jsou pak převedena na formát, ze kterého tiskárna dokáže vytvořit kvalitní barevné výtisky.
Colour noise Nesprávné podání barev snímku, například tečky v oblasti, která má být čistě bílá. (Noise)
Colour stitch Pokud je v obrazu barevný posun, jsou barvy výrazně nepřirozené.
Colour temperature Popisuje spektrální rozložení energie a tím popisuje barvu zdroje světla. Barevná teplota se uvádí ve stupních Kelvina (K). Je důležité vybrat správnou barevnou teplotu, aby byl subjekt vyfotografován v realistických barvách. Lidské oko dokáže vnímat spektrum přibližně odpovídající rozmezí 2790 K až 11000 K.
Color value size Rozsah barevných hodnot znamená rozdíl mezi nejsvětlejším a nejtmavším místem obrazu.
Compactcamera Malý, snadno použitelný fotoaparát se zabudovaným nevýměnným objektivem a hledáčkem.
Compact digital camera Díky menším rozměrům a nižší hmotnosti je tento typ fotoaparátu snadno ovladatelný a ideální pro cestování a každodenní použití.
CompactFlash card Přepisovatelná a výměnná paměťová nebo funkční karta vyvinutá společností SanDisk v roce 1994. Na rozdíl od karet SmartMedia nebo xD-Picture obsahují karty CF zabudovaný řadič. Novější karty CF type II (CF/2) mají tloušťku 5 mm, starší karty CF type I mají tloušťku jen 3,3 mm.
Compatibility Schopnost dat, programů (softwaru) a zařízení (hardwaru) společně fungovat a spolupracovat. Slučitelnost umožňuje vytvořit ze součástí systém.
COM port
Označuje sériové rozhraní počítače. Často se využívá k připojení zařízení, jako jsou digitální fotoaparáty, k počítači. (USB)
Composition Proces volby obsahu záběru, pozice fotoaparátu a/nebo ohniskové vzdálenosti tak, aby výsledkem byla zdařilá fotografie zvoleného předmětu.
Compression Data mohou být komprimována s cílem ušetřit místo (paměť) nebo zkrátit dobu přenosu (= snížením objemu přenášených dat). Mezi rozšířené normy komprese patří JPEG a MPEG.
Computer controlled flash Téměř všechny kompaktní blesky nebo blesky na držáku jsou řízeny počítačem. Intenzita záblesku je řízena snímačem otočeným k fotografovanému subjektu, což umožňuje získat informace, podle nichž lze určit dobu trvání záblesku. Světlocitlivý snímač často shromažďuje přes objektiv fotoaparátu. (TTL)
Contrast Míra rozdílu mezi světlými a tmavými prvky předmětu – závisí na vlastních barvách předmětu i na kvalitě jeho osvětlení.
Conversion Lens Předsádkový objektiv („předsádka“) je objektiv, který se nasazuje na objektiv fotoaparátu a jehož účelem je změna ohniskové délky objektivu fotoaparátu. Používá se zejména ve spojení s fotoaparáty, jejichž objektiv nelze vyměnit za jiný. Existují následující typy předsádek: makro předsádka pro pořizování makrozáběrů, širokoúhlá předsádka umožňující pořizování snímků s širším úhlem záběru, než umožňuje objektiv, a tele předsádka prodlužující ohniskovou vzdálenost objektivu a umožňující fotografování na velkou vzdálenost. Podrobnosti o jednotlivých předsádkách a podporovaných typech fotoaparátů naleznete na našich stránkách zákaznické podpory.
Converter/ Lens converter Vnější člen, který po upevnění na objektiv zkrátí nebo prodlouží jeho ohniskovou vzdálenost. (Macro-converter, tele-converter, wide-angle converter)
CPU Central Processing Unit. Hlavní procesor PC (osobního počítače).
Cross Filter Typ filtru, který lze nasadit na objektiv. Vytváří efekt světelných paprsků vycházejících ze zdroje světla.
Cross-button Zvláštní ovládací prvek. Změnou místa, na které tlačíte, můžete jediným tlačítkem ovládat více menu nebo vybírat a aktivovat funkce.
CRT Cathode Ray Tube. Elektronová děla uvnitř katodové obrazovky vysílají paprsky na přední povrch obrazovky, který se rozsvítí a vytvoří tak obraz. (LCD)
CR123A 3 V lithiová baterie se standardními rozměry 34 x 16,5 mm, v Americe také nazývaná DL123A.
CR2016 Lithiové knoflíkové články se standardním rozměrem 20 x 1,5 mm a napětím 3 V. Používají se v digitálních fotoaparátech pro zálohování údaje data a času.
CR2032 Lithiové knoflíkové články se standardním rozměrem 20 x 3 mm a napětím 3 V. Používají se v digitálních fotoaparátech pro zálohování údaje data a času.
CR-V3 3 V lithiová baterie se standardními rozměry 52 x 14 x 28 mm. Označení firmy Olympus: LB-01E.
[CUISINE] Předvolba nastavení fotoaparátu. Jde o jednu z možných voleb funkce scénických režimů [SCENE]. Tato volba je zvlášť vhodná pro pořizování snímků jídla s živými barvami. Fotoaparát se automaticky nastaví na režim makro, takže předmět můžete vyfotografovat skutečně zblízka.
Data security Souhrnný termín označující jakékoli opatření zaměřené na ochranu a ukládání souborů nebo programů po delší dobu.
Daylight Synchronization Tento režim vám při fotografování za denního světla umožní osvětlit předměty nacházející se ve stínu, a to bez nežádoucího ovlivnění ostatních, dostatečně osvětlených předmětů. Jako dobrý příklad lze uvést fotografování osob v protisvětle. Tento režim je nejúčinnější, když blesk nemá příliš velkou intenzitu a slouží pouze k prosvětlení záběru.
DCF Design Rule for Camera File System – oborová norma pro ukládání digitálních fotografií. Neurčuje jen typ souboru, ale i pojmenování složky a strukturu souboru. Umožňuje převod nekomprimovaných souborů TIFF na komprimované soubory JPEG. Použitý JPEG soubor má typ Exif a může obsahovat i informace o stavu fotoaparátu při pořízení snímku, např. datum a parametry fotografování. (Exif, DPOF)
Dead pixel viz Dead pixels.
Dead pixels Mrtvé body vůbec nereagují (na rozdíl od aktivních bodů) a na výsledném obrazu jsou patrné jako tmavá místa.
Decoder Opak enkodéru, nástroj k dekomprimaci např. videa.
Default settings Pokud z fotoaparátu na delší dobu vyjmete baterii, vrátí se nastavení všech funkcí, včetně režimu snímání (Record Mode) a vyvážení bílé uloženého ve fotoaparátu, na výchozí hodnoty. Výchozí nastavení (Default Settings) představují stav téměř shodný s výchozími nastaveními z výroby. K výchozím nastavením se fotoaparát vrátí po vypnutí napájení, ovšem při zachování nastavení, jako jsou datum a čas. Podrobnosti o výchozích nastaveních naleznete v návodu k použití přiloženém k fotoaparátu.
Depth of field Prostorová část záběru, která je zaostřená. Hloubka ostrosti je ovlivněná clonou, ohniskovou vzdáleností objektivu a zaostřovací vzdáleností.
Dia Zkratka Diapozitiv. Též označovaný jako oboustranný film. Diapozitivní film obsahuje fotografickou emulzi a po přenesení na podkladové sklíčko je promítán (diaprojektorem), s možností přední nebo zadní projekce. Diapozitivní filmy se vyvolávají na odlišných zařízeních (a v odlišných chemikáliích) než negativní filmy.
DIGIC Zkratka Digital Imaging Integrated Circuit. Specializovaný obrazový procesor společnosti Canon určený k vnitřnímu zpracování obrazu ve fotoaparátech této značky. Signálový procesor Digic zajišťuje šest hlavních funkcí, strukturu obrazu, automatické nastavení expozice/ostření/vyvážení bílé, úpravy signálu, kompresi JPEG, řízení paměťové karty a LCD obrazovky.
Digital Opak analogu. Digitální informace jsou tvořeny konečným počtem kroků (např. 256 barev, 8 bitů). Přechod mezi sousedními digitálními prvky je vždy “skokový” a ne hladký.
Digital Album Přenosné zařízení pro ukládání dat značky Nixvue.
Digital camera Obvykle zachycuje snímky pomocí CCD čipu. Získaná obrazová data jsou uložena na zvláštní paměťové karty nebo jiná datová média. (SmartMedia, xD-Picture Card, Compact Flash, Memory Stick, SD Card, MMC Card).
Digital ESP Digital Electro-Selective Pattern. Využitím selektivního vícezónového měření je zajištěna optimální expozice i za obtížných světelných podmínek. Zatímco jednoduché vícezónové systémy určují průměrnou expozici z údajů na více místech záběru, digitální ESP systém analyzuje rozložení a úroveň jasu, aby zjistil, který z přednastavených scénářů se na daný záběr nejlépe hodí (např. záběr v silném protisvětle nebo při západu Slunce). Přístroj poté provede potřebná nastavení. (Exposure metering, spot metering, reflected-light metering, light metering)
Digital flash Počítačem řízený blesk. Computer controlled flash (Flash)
Digital Imaging Software Software pro úpravy obrazu. (CAMEDIA Master)
Digitalisation viz AD-conversion.
Digital tele Pomocí speciálních algoritmů dokáží některé digitální fotoaparáty vytvořit efekt zoomu přepočtem získaných obrazových dat. Tento způsob zvětšení obrazu ale znamená snížení jeho kvality.
Diode viz Photodiode
Diopter Jednotka měření lámavosti světla v objektivu. Ve fotografii se tento termín používá k označování předsádek pro snímky zblízka a korektorů hledáčku, které umožní přizpůsobit zobrazení v hledáčku zraku konkrétního uživatele.
Diopter lens Optické příslušenství, které po našroubování před objektiv funguje jako lupa. Na rozdíl od makro předsádky se změní jen zorný úhel, nezkrátí se nejmenší zaostřovací vzdálenost. Faktor zvětšení je uveden v dioptriích.
Dioptric adjustment Přizpůsobení hledáčku zraku konkrétního uživatele (jednotka: dpt).
Direct print function Schopnost tisknout digitální snímky bez použití počítače.
Diskette Adapter viz FlashPath Adapter
Dispersion circle Disperzní kroužek vzniká, pokud je obraz rozmazaný a obraz daného bodu předmětu nedopadá přesně na jeden obrazový bod. Při ostření dopadá světlo z objektivu na více obrazových bodů. Pokud se nezdaří zaostření, není motiv na obrazový snímač promítán ostře a vybudí více obrazových bodů najednou. Tak vzniká disperzní kroužek.
Display viz LCD
Distortion Nesprávný tvar křivek v záběru. Širokoúhlé objektivy mají obvykle větší zkreslení než teleobjektivy.
Dot pitch Tento parametr u monitorů označuje vzdálenost mezi jednotlivými body. Čím menší je rozteč, tím ostřejší je obraz. Dobré monitory obvykle vykazují hodnoty 0,25 až 0,27 mm.
Download Označuje proces, kdy jsou přijímána data, obvykle prostřednictvím poštovní schránky, internetu nebo jiného zařízení, například mezi digitálním fotoaparátem a PC (přenos dat).
dpi Dots per inch (1 palec = přibl. 2,54 cm). Měrná jednotka používaná v oboru tisku k popisu geometrického rozlišení obrazu.
DPOF Digitál Print Order Format. Formát zavedený firmami v oboru fotografie, usnadňující přímou manipulaci s fotografiemi uloženými na datovém médiu, například kartě SmartMedia nebo xD-Picture Card, a jejich přímé vyvolání některými tiskárnami a kopírkami, spolu s usnadněním profesionální manipulace ve fotolabech.
Drive Mode Jedna z funkcí vztahujících se k akci, kterou fotoaparát provede po stisku tlačítka spouště. Možné volby zahrnují sekvenční snímání a AF sekvenční snímání. U některých typů fotoaparátů mohou volby obsahovat i samospoušť a auto-bracketing.
Driver Malý program umožňující komunikaci mezi aplikačním programem a konkrétním zařízením, např. tiskárnou nebo digitálním fotoaparátem.
DSC Digitální fotoaparát, zkratka termínu Digital Still Camera, často používaná jako součást označení výrobku (např. Sony DSC-F707) nebo názvu souboru (např. DSC030011.JPG).
DSLR Digitální pravá zrcadlovka, zkratka Digital Single Lens Reflex.
DSP Zkratka Digital Signal Processor, elektronický mikroprocesor zajišťující zpracování digitálních signálu v reálném čase. DSP může provádět jednu nebo i více funkcí (např. automatické ostření, JPEG kompresi, řízení rozhraní).
DTP Desktop Publishing. Tento termín označuje návrh a ilustraci textů a grafiky přímo na monitoru počítače.
Dual autofocus Z latinského termínu "hybrida" = křížený, smíšený. Kombinovaný systém aktivního a pasivního automatického ostření.
DVD-ROM Digitál Versatile Disc. Norma pro disk CD-ROM s mnohem vyšší kapacitou (např. 9,4 GB) než má běžný disk CD-ROM.
DXP Zkratka Digital Extended Processor. Označení některých A/D převodníků a obvodů pro zpracování signálu od společnosti Sony.
Dye-sublimation Označení metody tisku polotónových obrázků. Teplem se přenáší barva z barvící pásky na papír. Dosahuje se výjimečně kvalitního tisku. Fototiskárna CAMEDIA P-400 ID firmy Olympus vytváří zvětšeniny o formátu A4 za 90 sekund při rozlišení 314 dpi a až 16,7 milionech barev.
EBV Zkratka pro elektronické úpravy obrazu. viz též: program pro úpravu obrazu.
Edit Funkce menu dostupná, když je fotoaparát v režimu přehrávání snímků (Playback). Podle konkrétního modelu fotoaparátu mohou být k dispozici funkce korekce obrazu, jako je „BRIGHTNESS“ (jas) a funkce zpracování obrazu, jako jsou „SEPIA“ (sépie) a „FRAME“ (rámeček).
Edition format viz Format
ED-Lens Sklo s velmi nízkou disperzí umožňuje výrobu velmi kvalitních objektivů. Čočky z ED skla lámou paprsky všech barev spektra přesně stejně, díky čemuž se dosahuje velmi kvalitního zobrazení (vysoká ostrost, minimální chromatická vada).
Electronic viewfinder Elektronický hledáček je tvořen malým LCD displejem, který zobrazuje to, co vidí objektiv, podobně jako u běžné pravé zrcadlovky. To je možné díky CCD snímači, který neustále předává snímky elektronickému hledáčku. Výsledek: mnohem snazší stanovení kompozice záběru, protože fotograf vidí přesně to samé, co vidí fotoaparát. Navíc mohou být zobrazeny i doplňkové údaje, např. číslo snímku a parametry nastavení.
Encapsulated Postscript viz EPS
Encoder Opak dekodér. Software, který komprimuje např. video.
E-mail Celosvětový systém elektronické pošty. Téměř bez zpoždění lze přenášet digitalizovaná data k příjemcům po celém světě a stačí k tomu jen telefonní linka a PC. Každý uživatel e-mailu má vlastní v mezinárodním měřítku jedinečnou adresu, na které se s ním můžete spojit. Ke každé zprávě elektronické pošty lze připojit soubory, například digitální snímky.
EOS Zkratka Electro Optical System. Název zrcadlovek s autofokusem, vyvinutých společností Canon.
EPS Encapsulated PostScript. Počítačový souborový formát založený na normě PostScript. Tento formát je podporován většinou grafických a lámacích programů. Kromě kódu PostScript obsahuje soubor EPS ještě obrázek PICT v nízkém rozlišení.
ESP viz Digital ESP
E-TTL Zkratka Evaluative Through-the-Lens Mode. Metoda měření a ovládání expozice bleskem, vyvinutá společností Canon. Na rozdíl od TTL měření a ovládání expozice bleskem zde fungují dva samostatné snímače (jeden pro světlo blesku a druhý pro světlo okolí), kterými systém E-TTL měří světlo blesku procházející objektivem. Tak lze dosáhnout přesného sladění světla bleku a světla okolí. Při E-TTL měření a ovládání expozice bleskem je těsně před odpálením blesku vyslán velmi krátký (lidským okem nezachytitelný) měřící předblesk, který slouží ke správnému nastavení intenzity blesku. Systém E-TTL funguje jen při použití kombinace fotoaparátu a blesku od společnosti Canon.
EVF viz Electronic viewfinder
Exif Exchangeable image format. Norma pro obrazové soubory vytvářené digitálními fotoaparáty a dalšími vstupními zařízeními. Soubory Exif mohou obsahovat nekomprimované obrázky TIFF nebo komprimované obrázky JPEG a dále mohou obsahovat údaje o nastaveních fotoaparátu a parametrech fotografování. Pomocí speciálních programů lze tyto uložené informace vyvolat. Formát Exif 2.2 ukládá ještě více informací, například informace o režimu fotografování, vyvážení bílé a nastavení blesku. Slučitelné tiskárny pak mohou tyto údaje využít k dosažení optimálních tištěných výsledků..
Exposure Během expozice jsou snímací buňky CCD snímače (nebo při analogovém fotografování chemikálie na filmu) na určitou dobu vystaveny dopadajícímu světlu.
Exposure control Popis způsobu, kterým fotoaparát ovládá čas závěrky a clonu. Tento proces může probíhat automaticky: plněautomaticky, automaticky podle programu nebo scénického programu, nebo poloautomaticky: režim priority clony, režim priority času závěrky, nebo manuálně: uživatel libovolně nastaví clonu a čas závěrky.
Exposure correction (compensation/ control) Úmyslná odchylka od hodnoty zjištěné expozimetrem. Změnu lze provést manuálně (pod- nebo přeexponování) nebo ji provede programované automatické řízení expozice.
Exposure meter viz Light meter
Exposure metering viz Light metering
Exposure time Doba, po kterou je otevřena závěrka.
FAQ Často kladené otázky.
File Sada dat, která byla uspořádána podle určitých pravidel. Soubory v počítači řídí operační systém a dlouhodobé ukládání mohou zajistit vnější paměťová média.
File format Popis obsahu souboru. Mezi velmi rozšířené formáty souborů patří u textových souborů, (Encapsulated PostScript) u souborů PostScript a u obrázků ”TIFF”.
Fill-in Flash Jeden z režimů blesku. Je-li blesk nastaven na automatický režim [AUTO], použije jej fotoaparát automaticky, v závislosti na okolním osvětlení. Pokud ovšem předmět kvůli protisvětlu vychází na snímku tmavý, nemusí se blesk automaticky zapnout, neboť fotoaparát usoudí, že světla je k dispozici dostatek. V takovém případě nastavte blesk na [Fill-in Flash] (nucený blesk) – blesk se pak použije vždy, bez ohledu na okolní osvětlení.
Film scanner Hardware pro digitalizaci negativů a diapozitivů. (Filmový skener Flash).
Film sensitivity Tento údaj se vyjadřuje hodnotou ISO, která nahradila dříve používané údaje DIN a ASA (American Standard Association).
Filter 1. Průhledný, nejčastěji barevný skleněný nebo plastový kotouč, který lze vložit před objektiv a dosáhnout tak požadovaného efektu. 2. Volba v programu pro úpravy obrázků, která umožňuje jisté zásahy do obrázku, například změnu jasu, kontrastu nebo ostrostí.
Filter screw-thread Na přední straně objektivu (nebo na zvláštním adaptéru) je speciální závit umožňující upevnění filtrů.
Firewire Rozhraní pro sériový přenos dat s přenosovou rychlostí až 400 Mbitů za sekundu (50 MB za sekundu). Někdy je také označováno jako rozhraní IEEE1394. Některými vlastnostmi připomíná rozhraní USB, například funkcí Plug & Play a možností připojení až 64 zařízení k jedné sběrnici.
Firmware Software uložený v pevné paměti ROM, zajišťující fungování fotoaparátu.
Fisheye lens Tento objektiv díky zornému úhlu 180° dokáže poskytnout až surrealistický obraz. Existují dva základní typy, úhlopříčný, který vykreslí celé políčko filmu, a kruhový, který na políčko filmu promítá kruhový záběr toho, co je před objektivem.
Fixed focal length Pokud má objektiv neměnnou ohniskovou vzdálenost a nelze jej nastavovat, není možný optický zoom.
Fixfocus viz Fixed focus
Fixed focus Fotoaparáty s pevným zaostřením nejsou vybaveny systémy automatického ostření. Zaostření a clona jsou pevně nastaveny tak, aby fotoaparát ostře zachycoval všechny předměty od jisté minimální vzdálenosti do nekonečna. Nevýhodou je, že tyto fotoaparáty nelze použít ke snímkům zblízka a mají omezenou hodnotu clony (velmi malou světelnost).
Flare Objektiv fotoaparátu se skládá z několika čoček. Přezáření (či odlesk objektivu, flare) je způsobeno odrazy a rozptylem světla velmi silného světelného zdroje, jako například slunce, uvnitř objektivu. Výsledný snímek je pak mdlý, málo kontrastní. K přezáření dochází při fotografování s protisvětlem (nebo částečným protisvětlem).
Flash Zařízení, které subjekt krátkodobě ale zato velmi silně osvětlí. Moderní blesky využívají skleněné výbojky. Počítačem řízené blesky dokáží měřit a automaticky ovládat intenzitu osvětlení díky snímači namířenému na fotografovaný subjekt.
Flash duration Synchronizace blesku se závěrkou fotoaparátu dokáže zajistit, že světlo blesku trvá po dobu otevření závěrky.
Flash Film Scanner Příslušenství některých digitálních fotoaparátů, které umožňuje digitalizovat 35 mm negativy a diapozitivy.
Flash Off Jeden z režimů blesku. Je-li blesk nastaven na automatický režim [AUTO], použije jej fotoaparát automaticky, v závislosti na okolním osvětlení. Fotografování s bleskem ovšem může být na některých místech zakázané. V takovém případě můžete nechtěné aktivaci blesku předejít nastavením jeho režimu na [Flash off].
FlashPath Adapter Umožňuje snadný přenos digitálních snímků uložených na kartách SmartMedia na PC. Paměťové karty se vkládají do adaptéru a s ním do disketové mechaniky počítače.
Flash range Vzdálenost, na kterou blesk ještě dokáže zajistit optimální osvětlení. Lze ji vypočítat pomocí Lambertova zákona. Při zdvojnásobení vzdálenosti mezi bleskem a subjektem dopadne na subjekt jen čtvrtina světla.
Flash-ROM Typ paměti, která údaje uchová i po vypnutí napájení. Na rozdíl od běžné paměti ROM lze obsah paměti Flash-ROM elektrickým proudem mazat a nahrávat nový obsah. Paměť Flash-ROM tak představuje kombinaci pamětí RAM a ROM.
Flash synchronisation Tato funkce koordinuje otevření závěrky s okamžikem odpálení a dobou trvání záblesku. Některé fotoaparáty nabízejí možnost synchronizace blesku s otevřením nebo zavřením závěrky (blesk synchronizovaný na “otevření závěrky” nebo “zavření závěrky”).
Flexizone-Autofokus Původně společností Canon vyvinutý systém automatického ostření pro videokamery, který - na rozdíl od běžných vícezónových systému autofokusu - neostří na jeden vybraný bod záběru, ale ostří automaticky. Výběr bodu, na který se zaostří, může být automatický (fotoaparát se snaží najít hlavní subjekt v záběru) nebo manuální (stiskem kurzorových tlačítek nebo joysticku).
Focal length Vzdálenost mezi středem objektivu a filmem nebo CCD snímačem, tj. místem, kde vzniká zaostřený obraz. Při normální zaostřovací vzdálenosti vzniká snímek, který přibližně odpovídá perspektivě vnímání lidského oka (normální zaostřovací vzdálenost je 50 mm u fotoaparátů na kinofilm a přibližně 7 mm u digitálních fotoaparátů s 1/3” CCD snímačem).
Focal length multiplier Lze použít k prodloužení ohniskové vzdálenosti objektivu digitálního fotoaparátu, který není vybaven výměnnými objektivy.
Focus viz Focusing
Focusing Nastavení takové polohy optických prvků, které vytvoří zaostřený obraz, tj. čistý a ostrý snímek.
Focus Lock Jedna z technik zaostření předmětu, kterou máte k dispozici. Obecně vzato provede fotoaparát při částečném stisku („namáčknutí“) spouště zaostření a změření expozice. Zaostření a expozice se přitom zafixují a zůstanou nastavené, dokud budete držet namáčknuté tlačítko spouště. S namáčknutým tlačítkem spouště pohněte fotoaparátem tak, abyste dosáhli požadované kompozice, a stiskněte tlačítko spouště úplně (domáčkněte jej). Tuto techniku použijte, když se fotografovaný předmět nenachází ve zvoleném ostřícím bodě.
Format Tento termín v oboru počítačů znamená typ souboru, např. JPEG, TIFF nebo DOC. Ve fotografii a dalších oblastech také označuje dvourozměrnou dimenzi obrazu. U malých fotoaparátů se obvykle pracuje s poměrem stran obrazu 3:2 (formát: 36 x 24 mm). Při digitálním zpracování obrazu je běžný poměr stran 4:3, ale některé fotoaparáty jej umí změnit na 3:2. U zvětšenin se termínem formát označuje skutečná velikost, například 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm.
Frame assist Některé fotoaparáty dokáží na LCD monitoru zobrazit rastr, který vám pomůže s kompozicí záběru. Existují typy fotoaparátů, které na monitoru zobrazí mřížku tvořenou vodorovnými a svislými čárami, zatímco jiné typy zobrazují záměrný kříž.
Freeware Software vyvinutý k použití zdarma, který lze předávat dál, ale ne prodávat. Na rozdíl od sharewaru není nutno tyto programy registrovat.
Front Light Přední světlo znamená, že světelný zdroj se nachází za vámi (tedy za fotografem). Světlo na předmět dopadá zepředu, takže nastavení expozice určené automatikou fotoaparátu za normálních okolností poskytne snímky dobré kvality.
FTP File Transfer Protocol. Protokol pro přenos souborů mezi počítači a na Internetu.
Full automatic V tomto režimu fotoaparát sám nastavuje nejen clonu a čas závěrky, ale ovládá i všechna ostatní nastavení (např. blesk).
Gamma correction Proces, kterým se optimalizují hodnoty kontrastu.
GB viz Gigabyte
Ghosting Objektiv fotoaparátu se skládá z několika čoček. Rozmazání obrazu (ghosting) je způsobeno odrazy a rozptylem světla velmi silného světelného zdroje, jako například slunce, uvnitř objektivu. K tomuto jevu dochází při fotografování s protisvětlem (nebo částečným protisvětlem).
GIF Graphic Interchange Format. Velmi rozšířený formát souborů využívaný v počítačové grafice.
Gigabyte 1 Gigabajt = 1,024 megabajtů.
GIMP Zkratka "GNU Image Manipulation Programme". Program pro úpravu obrazu, který je v rámci GNU General Public Licence k dispozici zdarma.
Glasslens viz Lens
Glossy Nesprávný tvar křivek v záběru. Širokoúhlé objektivy mají obvykle větší zkreslení než teleobjektivy.
GPS Global Positioning System. Přijímač GPS určuje přesnou zeměpisnou délku, šířku a výšku nad hladinou moře pomocí družic, a to kdekoli na zemi.
Green stitch Posun obrazu k zelené barvě.
Grey scale Rozsah šedých odstínů mezi bílou a černou. Zařízení, která nepracují s barvami, převádějí barevné odstíny na odstíny šedi.
Guide Number Udává maximální výkon blesku při použití filmu s citlivostí ISO 100. Blesky zabudované do fotoaparátů mají směrné číslo (GN) přibližně 10 – 20, malé blesky přibližně 20 – 40 a velké blesky s rukojetí přibližně 45 – 60.
Half-Press Namáčknutí spouště, kdy tlačítko spouště nestisknete úplně, ale při částečném stisku jej zastavíte. Stisk tlačítka spouště se normálně skládá ze dvou fází. V první fázi fotoaparát zaostří na předmět a změří expozici, aby mohl správně nastavit expoziční dobu a hodnotu clony. Při namáčknutí spouště se tedy nastaví zaostření a expozice, ale ještě se nepořídí snímek.
Hand-held exposure meter Vnější měřič expozice.
Hard drive /disk Zařízení pro trvalé uložení programů a informací, které zůstanou uchovány i po vypnutí napájení počítače.
Hardware Souhrnný název pro všechny fyzické součásti počítače a také pro periferní zařízení, jako je monitor, myš, tiskárna, digitální fotoaparát atd.
HDD Mechanika pevného disku.
Hi Colour Obraz tvořený nejméně 32000 odstíny.
Histogram Graf rozdělení jasu (udává relativní počty světlých a tmavých obrazových bodů) scény. Tyto informace lze využít k posouzení expozice snímku. Histogramy jsou nabízeny nejdokonalejšími digitálními fotoaparáty.
Homepage První stránka webu na Internetu.
Hotline Centrum technické podpory.
Hot pixel viz Hot pixels
Hot pixels Vadné body, které jsou vždy zapnuté, což se v obrazu projeví bílou tečkou, obvykle o něco větší než by odpovídalo jednomu obrazovému bodu.
Hot plugging Připojení nebo odpojení vnějších zařízení bez vypnutí PC. Počítač ani není nutno restartovat. Potřebné předpoklady: sběrnice USB a příslušný operační systém, který funkci podporuje.
Hot shoe Konektor, do něhož lze zasunout vnější blesk (nebo příslušenství, jako jsou dálkové ovladače nebo adaptéry blesku), obvykle umístěný na horní straně fotoaparátu. Konektor má po stranách dva zahnuté kovové výčnělky a uvnitř jeden nebo více elektrických kontaktů umožňujících spolupráci fotoaparátu a blesku. Pokud konektor nemá elektrický kontakt, jedná se o botku pro příslušenství. I blesk je vybaven napájenou botkou a obvykle i aretačním mechanismem, který brání vypadnutí blesku z botky.
HQ resolution High Quality. Vyšší kvalita digitálních fotografií.
Html Hypertext markup language, formát souboru používaný na World Wide Webu.
http Hypertext transfer protocol: formát přenosu a základ komunikace při předávání dat na Internetu.
Hyper focal distance viz Hyper focal setting
Hyper focal setting Vzdálenost, na kterou je nutno zaostřit, aby fotoaparát dosáhl maximální hloubky ostrosti před touto vzdáleností a vždy také až do nekonečna. U fotoaparátů bez výměnných objektivů a s pevnou ohniskovou vzdáleností je vždy zaostřeno na hyperfokální vzdálenost a v obrazu jsou ostré všechny objekty od poloviny této vzdálenosti až do nekonečna.
IEEE1394 viz Firewire
Image capacity Počet snímků, které lze na paměťovou kartu uložit, než je nutné ji vyměnit.
Image compression Úsporné ukládání digitálních obrázků je možné díky kompresi dat. Komprese ale často snižuje kvalitu snímků.
Image converter Polovodičový převodník obrazu (CCD čip).
Image editing software Software umožňující prohlížení a úpravu digitálních obrázků. Běžně používaným programem pro úpravu obrázků je Adobe Photoshop. .
Image plane Místo, kde ve fotoaparátu vzniká zaostřený obraz fotografovaného subjektu. Obrazová rovina je srovnatelná s rovinou vedení filmu u analogových fotoaparátů; rozdíl je jen v tom, že u digitálních fotoaparátů je film nahrazen CCD čipem.
Imaging software Software umožňující správu a úpravu digitálních obrázků (a dalších multimediálních souborů).
Image stabiliser Opticko-mechanický nebo elektronický systém, který brání roztřesení snímku i při silném zoomu. Pokud systém zjistí neúmyslný pohyb objektivu, opticky nebo elektronicky jej kompenzuje a ustaluje obraz fotografovaného subjektu. I když jsou elektronické stabilizátory obrazu vhodné pro videokamery, u fotoaparátů už tomu tak není.
Image Tank Přenosné zařízení k ukládání dat od společnosti Level Electronics.
Image transmission/ transfer Digitalizace obrazu znamená, že jej lze přenášet datovými linkami nebo po sítích, aniž by došlo ke ztrátě kvality, a stejně tak i neomezeněkrát kopírovat.
Index print Zmenšené náhledy více fotografií na jednom fotopapíru.
[INDOOR] Předvolba nastavení fotoaparátu. Jde o jednu z možných voleb funkce scénických režimů [SCENE]. Při fotografování v interiéru může být normální světlo blesku příliš silné. Při tomto nastavení se použijí vyšší citlivosti ISO, což umožní použití záblesku vhodného pro interiér s menší intenzitou než při běžném focení. Současně se tak sníží riziko rozmazání záběru, které by hrozilo, pokud by blesk nebyl vůbec použit.
Ink jet printer Tiskne vystřikováním droboučkých černých nebo barevných kapiček na papír.
Interface Místo propojení počítače se vnějším zařízením, např. myší, skenerem, modemem, digitálním fotoaparátem.
Internal memory Paměť zabudovaná do fotoaparátu, kterou nelze vyjmout.
Internet Celosvětová síť počítačů, která umožňuje celosvětovou výměnu informací.
Interpolation Vypočtení neexistujících obrazových dat ze zachycených obrazových dat. Všechny digitální fotoaparáty využívají interpolace k dopočítání barevných složek z údajů sousedních obrazových bodů. (Důvodem je to, že každá fyzická buňka snímače je jen jednobarevná.) Interpolací lze také využít ke zvětšení (nebo zmenšení) rozlišení obrázku. Kvalita výsledku závisí na kvalitě použitého algoritmu. Důležité je uvědomit si, že interpolace nemůže obnovit jednou ztracené podrobnosti, nebo detaily, které nebyly fotoaparátem zachyceny.
IPTC/NAA-Standard Norma pro ukládání informací (tzv. metasouborů) v souborech JPEG. Informace v obrazu není vidět, ale je zabalena do obrazového souboru a může být zpracována k tomu určeným programem. Tato norma byla navržena organizacemi "International Press Telecommunications Council" (IPTC) a "Newspaper Association of America" (NAA).
IS viz Image stabiliser
iSAPS Zkratka "intelligent Scene Analysis based on Photographic Space". Technologie vyvinutá společností Canon. Na základě vzdálenosti fotografovaného motivu a ohniskové vzdálenosti, orientace fotoaparátu (která je známa díky zabudovanému snímači) a rozdělení jasu fotografovaného motivu dokáží obvody DIGI resp. iSAPS vytvořit profil motivu a porovnat jej s motivy z databáze typických motivů uložené do fotoaparátu. Díky těmto informacím dokáže fotoaparát upravit parametry fotografování (např. expozici, vyvážení bílé atd.) podle situace.
ISO Norm Metoda vyjádření citlivosti filmu na světlo používaná u konvenčních fotoaparátů na film. U digitálních fotoaparátů vyjadřuje citlivost CCD senzoru. Vyšší hodnota citlivosti vám umožňuje použít kratší expoziční čas a větší hodnotu clony (menší clonový otvor), a to i za horších světelných podmínek. Obrazová kvalita výsledných snímků pořízených s vyššími hodnotami citlivosti ISO je ovšem ve srovnání se snímky pořízenými s nižší hodnotou ISO horší.
Jaggies Slangový termín pro hrubé schodovité okraje křivek v digitálním obrázku. Čím menší jsou obrazové body a čím více jich obraz obsahuje, tím menší je patrnost "zubatých okrajů". Tento jev se také někdy označuje jako rozpad do mozaiky.
JEIDA Japan Electronics Industry Development Association. Japonská komise, která definuje normy pro paměťové karty.
JPEG Joint Photographic Experts Group. De fakto norma pro kompresi digitálnch obrázků s možností nastavení úrovně komprese. Vzhledem k tomu, že jasové informace jsou pro lidské oko důležitější než barevné, většina obrazových bodů je popsána jen jasovou informací. Při otevření souboru JPEG se chybějící barevné informace automaticky dopočítají ze stávajících informací.
JPEG2000 Nástupce formátu JPEG. Díky tzv. Wavelet kompresi se snižuje ztráta kvality při vyšších kompresních formátech. Tento formát nyní nemá velkou podporu.
JPG Koncovka souborů formátu JPEG v počítači.
J2K viz JPEG2000
KB viz Kilobyte
Kbit/s Kilobity za sekundu. Počet kilobitů přenesených za sekundu.
Kbyte viz Kilobyte
Kelvin scale Teplotní stupnice, která začíná absolutní nulou (přibližně –273° Celsia = 0 Kelvina). Hodnoty ve stupních Celsia lze na stupně Kelvina snadno přepočítat přičtením 273 stupňů k hodnotě ve stupních Celsia.
Kilobit 1 kilobit = 1000 bitů.
Kilobyte 1 kilobajt = 1024 bajtů.
LAB Barvy LAB jsou vyjádřeny jasovou složkou a dvěma barvovými složkami.
[LANDSCAPE+PORTRAIT] Předvolba nastavení fotoaparátu. Jde o jednu z možných voleb funkce scénických režimů [SCENE]. Toto nastavení použijte při fotografování osob s pozadím tvořeným krajinou či jinou přírodní scenérií.
Large format Označení klasických fotoaparátů na filmy v kazetě. Největší běžně používaný formát klasické fotografie. Typická velikost obrazu je 4 x 5 a 9 x 12 cm. Fotoaparáty na tento formát jsou technicky odlišní - velmi jednoduché (bez elektroniky) - a téměř vždy vyžadují přesné ruční nastavení všech parametrů. Díky tomu, že mezi objektivem a rovinou filmu jsou pohyblivé měchy, lze speciálním nastavením korigovat perspektivní zkreslení (tj. odstranit deformaci obrazu) a využít tzv. prodloužení ohniska.
Laser printer Promítá laserovým paprskem znaky a grafiku na válec, který elektrografickým postupem přenáší toner na papír. Laserové tiskárny se vyznačují kvalitním a rychlým tiskem.
LCD Liquid Crystal Display. LCD displeje jsou velmi rozšířené u kalkulaček, digitálních fotoaparátů a přenosných počítačů.
LED Light Emitting Diode. Často používaný typ kontrolky.
Lens Skleněný nebo plastový optický prvek vybroušený a vyleštěný do určitého tvaru, obvykle části koule. Část světelných paprsků se při průchodu rozhraním vzduchu a optického materiálu vždy odrazí. Zbytek prochází do objektivu a láme se, tj. mění se směr jejich pohybu. Soustava čoček (spojek a rozptylek) tvoří dohromady objektiv. Při optimálním uspořádání čoček vzniká v obrazové rovině zaostřený obraz fotografovaného subjektu.
Lens adapter Adaptér mezi koncem objektivu fotoaparátu a předsádkovou čočkou. Častým typem je mezikroužek.
Lens hood Kovový nebo plastový kryt, který se nasazuje na konec objektivu a stíní přední čočku před okolním světlem, které by jinak mohlo způsobit odrazy, přezáření a duchy.
Lens system Skupina čoček (nebo i jen jedna čočka) umožňujících pořízení co nejsvětelnějších a nejostřejších fotografií. Často se místo správného termínu skupina čoček používá jen termín čočka nebo objektiv. Existuje řada typů objektivů, např. širokoúhlé, normální, makro a tele, a to s pevnou nebo proměnnou ohniskovou vzdáleností.
Light intens viz Light intensity
Light intensity 1. Podíl maximálního průměru objektivu a jeho zaostřovací vzdálenosti. Odpovídá nejnižší hodnotě clony (tj. největšímu otvoru v objektivu). Zatímco zoom objektivy analogových fotoaparátů mají intenzitu osvětlení (světelnost) F4, dobré digitální fotoaparáty dosahují hodnot lepších než F3.0. 2. Intenzita osvětlení zajištěná zdrojem světla, měřená v kandelách.
Light meter Správné expozice se u většiny analogových a digitálních fotoaparátů dosahuje pomocí automatického měření světla. Fotočlánky zabudované do fotoaparátu nebo vnějšího zařízení měří intenzitu dopadajícího světla a převádějí ji na elektrický signál. Fotoaparát pak podle něj nastaví správný čas závěrky a clonu odpovídající aktuálním světelným podmínkám. Moderní systémy měření expozice dokáží měřit osvětlení jen části scény, celé scény, nebo některým částem scény přikládají větší váhu.
Light metering Metoda měření expozice při které se měří množství světla dopadajícího na objekt.
Light sensitivity viz Film sensitivity
Li-Ion viz Li-Ion rechargeable battery
Li-Ion rechargeable battery Velmi lehký akumulátor s velkou kapacitou (až dvojnásobnou oproti Ni-MH akumulátoru), bez problematického paměťového efektu. I když jsou li-ion akumulátory dostupné jako tužkové, používají se jen jako akumulátorové moduly, které vyžadují speciální nabíječ.
Line sensor Obrazový snímač, který je čten řádek po řádku, jehož typickým příkladem je CCD snímač.
LINUX Linus Thorvald přišel s operačním systémem, který je založen na systému Unix, velmi rozšířeném ve velkých komerčních sítích. Linux je tzv. "Open Source Program" a je šířen v rámci General Public License (GPL), což znamená, že je veřejně dostupný zdrojový kód všech programů, který lze upravovat, a veškerý software je k dispozici zdarma, protože se neplatí žádné licenční poplatky. V současnosti vyžadují některé firmy za komerční distribuci a dokumentaci určitou platbu.
Lpi Lines per inch. Jednotka popisující rozlišení tištěných snímků.
Li-Po rechargeable battery Lithium polymerový akumulátor nového typu, který na rozdíl od článků Ni-MH, NiCd a Li-Ion nevyžaduje kovový kryt. Elektrody jsou pokryty pružnou plastovou nebo hliníkovou fólií. Tyto akumulátory mají vysokou hustotu uchování energie, takže mohou být menší a mít přitom vyšší výkon než jiné akumulátory. Navíc jsou ve střednědobém měřítku snáze a levněji vyrobitelné než Li-Ion akumulátory, přičemž jsou stejně jako ony dodávány pouze jako akumulátorové moduly vyžadující speciální nabíječ
LSI Zkratka Large Scale Integration. Označení elektronických součástek, které dokáží najednou realizovat více funkcí - jedná se o integrované obvody specializované na určité funkce.
Lithium battery Baterie typu akumulátoru s vysokou hustotou uchování energie, díky níž je ideální pro mobilní telefony, fotoaparáty a videokamery. Obvykle je lithiová baterie hlavním zdrojem napájení, který je podporován druhým zdrojem energie, akumulátorem.
Lithium rechargeable battery viz Li-Ion rechargeable battery
LZW Speciální druh kompresního algoritmu vypracovaný pány Lempelem, Zifem a Welshem: umožňuje komprimovat bitmapové obrázky bez ztráty kvality.
Mac Zkrácený název počítače Apple Macintosh. Tyto počítače jsou často využívány pro grafické aplikace a zpracování obrazu.
Mac OS Operační systém počítačů Apple Macintosh.
Macintosh viz Mac
Macro converter Příslušenství objektivu, které umožňuje pořizovat fascinující záběry malých detailů.
Macro position Speciální nastavení fotoaparátu nebo objektivu, při kterém se zkracuje nejmenší zaostřovací vzdálenost.
Macro shooting Fotografování z velmi malé blízkosti, například 2 cm nebo 20 cm od fotografovaného subjektu.
mAh Zkratka miliampérhodin. Jednotka, v níž se vyjadřuje kapacita akumulátorů. Čím vyšší hodnota, tím více energie je akumulátor schopen dodat.
Manual Focus(MF) Manuální (ruční) zaostřování. Systém automatického ostření fotoaparátu dokáže správně zaostřit normální předměty, ovšem při fotografování v šeru nebo rychle se pohybujících předmětů musíte zaostření předem zafixovat na určité místo. Některé typy fotoaparátů mají pro manuální ostření vyhrazené speciální tlačítko, zatímco jiné (např. C-70 ZOOM) při stisku a podržení tlačítka OK/MENU zobrazí obrazovku nastavení zaostření. Existují též typy fotoaparátů, které nejsou touto funkcí vybavené.
Manual Mode V tomto režimu můžete manuálně nastavit expoziční čas a hodnotu clony. Většina typů fotoaparátů přitom zobrazuje, jak moc se vámi nastavená kombinace času a clony liší od optimálního nastavení expozice změřeného fotoaparátem.
Mass Storage Class viz USB Mass Storage Class
MB viz Megabyte
Mbyte viz Megabyte
Megabyte 1 MB = 1024 kilobajtů.
Megapixel Megapixel znamená rozlišení obrazového snímače digitálního fotoaparátu přibližně 1 milion bodů.
Megapixel digital camera Digitální fotoaparát vybavený CCD snímačem s rozlišením nejméně 1000000 obrazových bodů. Dnes jsou i amatérům dostupné fotoaparáty s rozlišením až 5 megapixelů.
Memory Card Zařízení,na které si nahráváte fotografie a tudíž se vyrovná filmu, který se používá v klasické fotografii. V digitálních fotoaparátech se používají xD-Picture Card. Některé fotoaparáty umožňují použití jak xD-Picture karty tak i CompactFlash karty.
Memory effect Do paměťové karty se ukládají vaše snímky – představuje tedy jakýsi ekvivalent filmu v tradičním fotoaparátu. V kompaktních digitálních fotoaparátech se používají paměťové karty typu xD-Picture Card. Některé typy fotoaparátů dovolují použít kartu xD-Picture Card nebo kartu CompactFlash Card.
Memory Stick Výměnné paměťové médium vyvinuté firmou Sony.
Menu Menu je soubor funkcí snímání/přehrávání, které fotoaparát nabízí. Zobrazí se na monitoru fotoaparátu po stisku tlačítka MENU. Menu je dále rozděleno do položek, jako jsou „SETUP“ (nastavení) a „MODE MENU“ (menu režimu), podle konkrétního účelu. K volbě nastavení použijte křížový ovladač se šipkami.
Metering system Funkce sloužící k měření jasu (světla). Volit můžete z několika systémů měření jasu scény lišících se velikostí oblasti záběru, v níž se provádí měření světla.
MF Zkratka pro manuální ostření.
Microdrive Miniaturní pevný disk firmy IBM, který lze zasunout do slotu Compact Flash Type II. Aby digitální fotoaparát podporovat karty Microdrive, musí mít slot Compact Flash Type II a musí kartu podporovat z elektronického hlediska (musí jí být schopen poskytnout potřebné napájení a musí mít potřebný firmware.)
Microprocessor Programovatelný čip, který ovládá počítač. Je tvořen jedním nebo více integrovanými obvody.
Middle contact Elektronický kontakt, který je součástí každé botky blesku, přenášející povel k odpálení blesku. Protože se jedná o hlavní kontakt, který je vždy uprostřed botky, říká se mu také středový kontakt. Má také větší průměr než ostatní kontakty, kterými jsou vybaveny systémové botky a blesky.
Mignon Označení baterií s normalizovaným rozměrem 14,5 x 50,5 mm. Jedná se o nejrozšířenější typ baterií. Jsou také označovány jako AA (americké označení) nebo R6 (oficiální mezinárodní označení).
MiniCards Malé paměťové karty vyráběné firmou Intel (Miniature Cards) nebo Toshiba (SSFDC).
MMC viz Multimedia Card
Modem Termín odvozený ze slov Modulace a Demodulace. Toto zařízení převádí digitální data z a do analogové podoby, ve které jsou přenášeny běžnou telefonní linkou. Modem je možnost, jak se připojit k internetu nebo online službám.
Moiré Rušivý vzor vznikající při vzájemném složení obrazů v různých rozlišeních. Může se objevit například při zobrazení drobného kosočtverečného vzoru na televizní obrazovce.
Monochrome Jednobarevný nebo černobílý obrázek.
Motion JPG Nesprávný tvar křivek v záběru. Širokoúhlé objektivy mají obvykle větší zkreslení než teleobjektivy.
MOV viz QuickTime
Movie recording Stále více digitálních fotoaparátů dokáže zaznamenávat videosekvence. Pořízením stovek snímků za minutu lze dosáhnout iluze plynulého pohybu (některé fotoaparáty dokáží zaznamenat i zvuk). Tyto videosekvence lze využít v prezentacích nebo na internetu.
MPEG Motion Picture Expert Group. Tato zkratka označuje kompresní formát digitálních videosekvencí.
MPU Mathematical Processing Unit. Jednotka provádějící matematické operace, buď zabudovaná přímo do procesoru, nebo samostatná, využívaná např. při některých funkcích zpracování obrazu.
MultiMediaCard viz Multimedia card
Multimedia card Karta s pamětí flash, používaná některými digitálními fotoaparáty a přehrávači MP3.
Multi measuring cell Elektronická součástka umožňující bodové měření ve více bodech současně.
Multi-spot_autofocus Systém automatického ostření, který k určení správného zaostření využívá měření na více místech záběru.
Multi-spot exposure metering Tento systém umožňuje uživateli libovolně vybrat místa, v nichž je měřena expozice. Fotoaparát po každém měření přepočítá průměrnou expozici.
[MUSEUM] Předvolba nastavení fotoaparátu. Jde o jednu z možných voleb funkce scénických režimů [SCENE]. Nastavení [MUSEUM] použijte všude tam, kde nechcete fotografováním obtěžovat ostatní přítomné. Kromě toho, že se vypne blesk, se vypne i pípání potvrzující stisky tlačítek a zvuk oznamující zaostření předmětu při namáčknutí tlačítka spouště.
MF viz Manual Focus
ND Filter Typ filtru, který je možno nasadit na objektiv. Tento (neutrální) filtr upravuje množství světla vstupujícího do objektivu, aniž by ovlivnil barvy snímku. Použijte jej, pokud si přejete za denního světla použít delší expoziční dobu nebo když potřebujete fotografovat s otevřenou clonou (tj. malou hodnotou clony).
Negative Film s vrstvou fotocitlivé emulze, který po exponování a vyvolání obsahuje obraz pořízený fotoaparátem v doplňkových barvách.
Network Zkrácený výraz pro počítačovou síť nebo Internet.
NiCd battery Nikl-kadmiový akumulátor.
[NIGHT+PORTRAIT] Předvolba nastavení fotoaparátu. Jde o jednu z možných voleb funkce scénických režimů [SCENE]. Nastavte [SCENE] na [NIGHT+PORTRAIT] při fotografování osob s noční scénou v pozadí. Na některých typech fotoaparátů je tento režim možno nastavit přímo, volbou na přepínači režimů.
Night Scene Předvolba nastavení fotoaparátu. Jde o jednu z možných voleb funkce scénických režimů [SCENE]. Toto nastavení použijte při fotografování nočních scenérií. Na některých typech fotoaparátů je tento režim možno nastavit přímo, volbou s allow you to set na přepínači režimů.
Ni-MH battery Nikl-metalhydridový akumulátor. Akumulátory s hustotou ukládání energie o 100% vyšší než akumulátory NiCd a schopné dodat velký proud, např. při nabíjení blesku víckrát po sobě. Životnost těchto akumulátorů je 300 cyklů nabití/vybití a navíc jsou ekologické (neobsahují kadmium a rtuť). Ni-MH akumulátory jsou jedním z mnoha používaných napájecích zdrojů digitálních fotoaparátů.
Nodal point Bod, na který je nejlepší namířit fotoaparát. Jde o průsečík optických os a hlavního povrchu objektu. Pokud světelný paprsek za objektivem vychází pod určitým úhlem, vychází z uzlového bodu objektu pod stejným úhlem. Dobrou představu dá alternativní termín "optický střed". Uzlový bod je důležitý při pořizování panoramatických snímků.
Noise Termín, který ve zvukové technice označuje rušení, které může zhoršit čistotu zvuku a zkreslit zvuk. Šum může vznikat například v důsledku závady mikrofonu nebo záznamového zařízení. Při digitálním zpracování obrazu šumem rozumíme viditelné rušení na CCD snímači. Projevuje se nechtěnými barevnými tečkami v obrázcích - zejména pořízených v noci při dlouhém času závěrky.
Noise reduction V režimu redukce šumu pořídí fotoaparát dva záběry: jeden běžný a druhý se stejným nastavením expozice, ale zavřenou závěrkou. Poté může oblasti, které jsou k rušení šumem náchylné, a provést potřebnou kompenzaci.
NTSC National Television Standards Committee. Americká televizní norma určující postup kódování a dekódování barev. Byla vyvinuta v roce 1953 a je založena na rozlišení obrazu 640 x 480 bodů při půlsnímkovém kmitočtu 60 Hz (využívá se prokládané zobrazení, tj. vykresluje se 2 x 30 půlsnímků za sekundu).
Object-lens tube Pouzdro objektivu, obvykle válcového tvaru.
OLYMPUS Jedna ze špičkových světových firem na trhu opticko-digitálních zařízení. Firma Olympus se na trh digitálního zpracování vrhla na výstavě photokina 1996. Od samého začátku nabízela kompletní systém pro digitální fotografii. S touto vizí se firma Olympus rychle stala vedoucí silou na tomto rychle se rozvíjejícím trhu, a toto postavení si stále udržuje.
OLYMPUS Master Software pro správu a úpravy snímků. Naleznete jej na disku CD-ROM přiloženém k fotoaparátu. Pokud provedete upgrade na verzi Plus, získáte přístup k řadě dalších funkcí, jak například vytváření 360stupňových panoramatických videí, digitálních alb, která lze vystavit na Internet, a mnoha dalším.
Operating system Základní program, který počítač potřebuje k tomu, aby fungoval. Mezi rozšířené operační systémy patří Windows společnosti Microsoft a Mac OS společnosti Apple.
Optical real image viewfinder Zobrazuje skutečný výřez scény, který se objeví na snímku.
Optical zoom Zoom objektiv.
Optional Z latinského výrazu "optio" (= svobodná vůle, přání). U fotoaparátů: příslušenství, které lze zakoupit samostatně, a není standardní součástí dodávky.
Overexposure Pokud je snímek exponován příliš silně, je velmi světlý a barvy jsou vybledlé.
PAL Phase Alternating Line. Norma barevného televizního vysílání vyvinutá v Německu v roce 1967 a využívaná mnoha evropskými i mimoevropskými zeměmi. Rozlišení obrazu je 786 x 576 při půlsnímkovém kmitočtu 50 Hz (každou sekundu je vykreslováno 2 x 25 půlsnímků).
Pan-focus Speciální režim programové expozice, v němž lze vypnout automatické ostření a fotoaparát nastaví ostření a clonu tak, že bude zaostřeno vše od určité vzdálenosti do nekonečna. Vzhledem k tomu, že neprobíhá automatické ostření, lze závěrku otevřít s kratší prodlevou. Ve fotografickém žargonu je tento stav také označován jako hyperfokální nastavení. Fotoaparát s pevným ostřením fungují s hyperfokálním nastavením.
Panorama function Zvláštní funkce, která umožňuje složit z více snímků jeden panoramatický záběr. Karty SmartMedia a xD-Picture firmy Olympus velmi usnadňují pořízení panoramatického snímku, pokud jsou používány ve slučitelném digitálním fotoaparátu Olympus.
Panorama picture Obecně řečeno, režim fotografování, kdy je výsledný snímek nejméně dvakrát širší než vyšší. Tento režim je vhodný, pokud chcete pokrýt široký úhel scény (až 360 stupňů). Skutečné panoramatické snímky zachycují širší scénu, než snímky s běžným poměrem stran. Při klasickém panoramatickém fotografování se během fotografování objektiv se štěrbinovou závěrkou otáčí, nebo lze také spojit více snímků vedle sebe. Pro tento případ některé digitální fotoaparáty nabízejí tzv. režim Panorama nebo Stich-Assistent, v kterém je usnadněno spojení dvou samostatně pořízených snímků. Pomocí speciálního softwaru jsou snímky umístěny do správné vzájemné polohy a je odstraněn ostrý přechod mezi nimi. Jednoduché panoramatické systémy jen oříznou horní a dolní okraj obrazu, aby byl získán panoramatický poměr stran; přitom ale nebude získán úhel záběru vyšší než u "běžné" fotografie.
Pantone Barevná škála tvořená přibližně 3000 odstíny, využívaná při úpravách digitálních obrázků.
Parallax error Situace, kdy obraz v hledáčku přesně neodpovídá tomu, co se objeví na snímku, v důsledku odchylky polohy hledáčku a objektivu. Při fotografování z velké blízkosti může tato odchylka způsobit oříznutí záběru. Některé fotoaparáty jsou vybaveny hledáčkem s korekčními značkami, zatímco jiné vliv paralaxy automaticky odstraňují. U digitálních fotoaparátů lze chybu paralaxy vyloučit komponováním záběrů pomocí LCD monitoru (pokud je k dispozici).
PC-Synchro cable Standardní konektor pro připojení studiového blesku nebo staršího malého vnějšího blesku k fotoaparátu. Tento kabel přenáší jen signál k odpálení blesku. Na rozdíl od TTL ovládání blesku zde nejsou přenášeny žádné signály ovládání expozice. Zkratka PC nemá nic společného s osobními počítači, nejedná se o zkratku "Personal Computer", ale o iniciály původních výrobců Prontor a Compur (šlo o klasické typy závěrek fotoaparátů na střední a velký formát), protože v minulosti byly tyto typy závěrek přímo spřaženy s bleskem. Také viz Flash synchronisation
PC-Synchro plug Konektor pro připojení pc synchronizačního kabelu.
PDF Zkratka "Portable Document Format". Společnost Adobe vyvinula speciální formát souboru pro dokumenty (např. návody, prospekty, zprávy). Formát PDF zaručuje jednotné zobrazení příslušných dokumentů nezávisle na hardwaru, vždy s původním rozvržením dokumentu a s původními písmy, na obrazovce i po vytištění. PDF dokumenty lze otvírat, ukládat a tisknout programem Acobat Reader společnosti Adobe, který je k dispozici zdarma.
Peripheral device Obecný termín pro počítačové příslušenství.
Photo CD Proces vyvinutý firmami Kodak a Philips umožňující pohodlné ukládání běžných fotografií a diapozitivů v digitální podobě na disky CD-ROM. Digitalizovaný obraz lze nahrát do počítače a zobrazovat nebo upravovat jako každý jiný digitální obrázek.
Photocell viz Photodiode
Photodiode Polovodičový prvek, který měří intenzitu dopadajícího světla nebo ji převádí na elektrický proud. Fotodiody jsou v současnosti využívány ve skenerech, CCD snímačích a expozimetrech.
Photokina Známá výstava fotografické techniky.
Picture effects Umožňují pořizování např. černobílých snímků, snímků z černé/bílé tabule nebo snímků v sépiovém tónu.
PictBridge Protokol (doporučení výrobce) umožňující přímé propojení tiskárny a digitálního fotoaparátu. Umožňuje tisk z digitálního fotoaparátu bez PC a tiskárna nemusí být vybavena sloty pro paměťové karty. Funguje, jen pokud tiskárna i fotoaparát podporují normu PictBridge.
PICT file Formát souboru vyvinutý společností Apple.
Picture resolution viz Resolution
Picture Transfer Protocol viz PTP
P.I.M Technologie Print Image Matching. Vyvinutá firmou Epson pro ještě realističtější barvy výtisků digitálních fotografií. Informace o barevné škále a další relevantní data (např. intenzita osvětlení, barevná sytost, vyvážení barev, kontrast atd.) jsou zaznamenány do hlavičky souboru Exif a tiskárny slučitelné s P.I.M. je mohou využít při tisku.
Pixel Obrazový bod je nejmenší prvek rastrového zobrazení nebo digitálního obrazu a obsahuje informace o intenzitě a barvě světla. Obrazový bod může být čtvercový nebo obdélníkový. Obecně platí, že monitory nebo inkoustové tiskárny využívají obrazové body tvořené až 256 body na jednu barvu. Výjimkou jsou sublimační tiskárny.
Pixel modulation Proces používaný při tisku, kdy je jas jednotlivých obrazových bodů měněn změnou jejich velikosti.
Pixel mapping Proces, při kterém jsou rozpoznány a kompenzovány vadné obrazové body CCD snímače. Chybějící data jsou dopočítána z hodnot získaných v sousedních bodech.
Pixel-Shift Technologie pořízení snímku digitálním fotoaparátem, kdy jsou za zlomek sekundy po sobě pořízeny dva snímky s velmi malým posunem obrazové plochy (v řádu mikrometrů) (toho se dosáhne posunem obrazového snímače nebo obrazu promítaného na snímač objektivem). Obrazový snímač pak umožňuje z těchto dvou posunutých obrazů vytvořit obraz s omezením rušivého vlivu interpolace a tím pádem kvalitnější.
PL Filter Typ filtru, který je možno nasadit na objektiv. Jedná se o polarizační filtr odstraňující světelné odrazy od povrchu fotografovaného předmětu. Jejich odstraněním dosáhnete lepšího podání barev a zvýšení kontrastu.
PMA Photo Marketing Association, mezinárodní organizace prodejců fotografické techniky. Každoročně v únoru pořádají v USA výstavu Photo Fair orientovanou zejména na americký trh.
PNG Portable Network Graphics. Bezeztrátový kompresní formát využívaný při ukládání obrázků.
Polarisation filter Filtr, který propouští jen světlo přicházející z určitého směru, a pomáhá tím odstraňovat odrazy od nekovových ploch (například skla a vody). Tento filtr také zvyšuje sytost barev, takže je např. modrá obloha ještě modřejší.
Polfilter viz Polarisation filter
Portrait Pojmem portrét se označují snímky osob, zejména fotoportréty. Podle toho, jaká část těla fotografované osoby je na výsledném snímku, se dále dělí na skupinové portréty, poloportréty a portréty (detaily obličeje).
Positive film Typ filmu nazývaný také „diafilm“ nebo „diapozitiv“. Exponuje se ve fotoaparátu a zpracovává se přímým pozitivním procesem. Výsledkem je pozitivní barevný obraz, který lze přímo promítat diaprojektorem. Ve srovnání s barevnými negativními filmy nabízí diafilm vynikající sytost barev a větší tonální rozsah.
Postscript Standardní formát pro tisk nebo reprodukci textových a grafických dokumentů.
Ppi Tiskařský termín s významem pixel per inch. Uvádí počet bodů, které dokáže skener nebo digitální fotoaparát zpracovat (na 1 palec).
Print Image Matching viz PIM
Primary colours Základní barvy aditivního nebo subtraktivního míchání barev.
Printer Příklady typů tiskáren: maticové, inkoustové, laserové, LED nebo sublimační.
Print functions Kromě oříznutí a výběru obrázku podporují některé tiskárny ještě vyšší nezávislost na počítači tím, že nabízejí další funkce. Například možností využívání osobních pozadí a uplatnění efektů jako je např. sépiový tón. Pokud jsou fotoaparát i tiskárna slučitelné s DPOF, jsou respektována i nastavení tisku provedená přímo ve fotoaparátu po pořízení snímku.
Printing media (paper) Pro optimální výsledky tisku je důležité vybrat nejlepší tiskové médium. Firma Olympus nabízí papír a barvící pásky do svých sublimačních tiskáren, a také tisková média do inkoustových tiskáren. Kromě super kvalitního papíru InkJet Photomedia se zvláštním povlakem je v řadě CAMEDIA nabízeno i mnoho dalších typů papírů s různou povrchovou úpravou od vysokého lesku po hrubý mat.
Processor “Srdce” počítače. Vykonává všechny programy a uživatelské instrukce.
Program automatic V režimu programové automatiky (u většiny modelů je označen písmenem “P”) fotoaparát sám nastavuje clonu a čas závěrky podle aktuálních podmínek.
Progressive CCD Označuje CCD čip speciálně vyvinutý pro digitální fotoaparáty.
Prosumer camera Označení fotoaparátu vybaveného funkcemi profesionálních modelů, ale zajímavý i pro běžného spotřebitele.
PTP Picture Transfer Protocol je protokol přenosu dat (podobně jako protokol TCP/IP na Internetu) jehož cílem je to, aby již nebylo nutno psát ovladače pro každý model digitálního fotoaparátu zvlášť. Zařízení slučitelná s PTP, např. digitální fotoaparáty, počítače, mobilní zařízení, tiskárny atd. by si měla dokázat předávat data bez toho, aby uživatel musel instalovat ovladače.
Quick shooting mode V tomto režimu fotoaparát rychle za sebou (obvykle s intervaly 1 až 2 sekundy mezi snímky) pořídí řadu snímků. Pokud má fotoaparát velkou pracovní paměť (D-RAM), lze pořizovat snímky s vysokým rozlišením i jen 0,1 sekundy po sobě. Snímky jsou uloženy na paměťová média až později.
QuickTime Norma vyvinutá společností Apple pro digitální videosekvence a proudová média. Ve formátu QuickTime je distribuováno velké množství videosekvencí na Internetu.
QuickTime Motion JPEG Souborový formát vyvinutý společností Apple pro ukládání a komprimování animovaných audio/video dat (např. videoklipů). K jeho přehrávání je nejlepší použít program Apple QuickTime-Player.
QuickTime VR Rozšíření formátu QuickTime pro ukládání a zobrazování panoramatických záběrů.
QVGA Quarter VGA. Označení rozlišení 320 x 240 bodů, často využívaného pro videosekvence. Také viz VGA
QXGA Zkratka pro Quad Extended Graphics Array. Norma pro zobrazení obrázků na obrazovce. Typické rozlišení je 2048 x 1536 obrazových bodů.
RAM Random Access Memory. Uživatel může tuto paměť číst i do ní zapisovat. Paměť RAM slouží k dočasnému uložení dat a programů. Na rozdíl od paměti ROM se obsah paměti RAM vymaže při vypnutí napájení, proto jí nazýváme dočasná paměť.
Raster length Počet bodů rastru, které se vejdou na 1 palec. Uvádí se v jednotkách lines per centimetre (L/cm) nebo lines per inch (lpi). Rastr 60 je 60 L/cm nebo také 152 lpi.
RAW Některé fotoaparáty umožňují uložit obrázek ve formátu RAW. Ten obsahuje přímo signál z CCD snímače, tj. před zpracováním ve fotoaparátu. Soubory RAW jsou obvykle menší než soubory TIFF, protože barevná informace zatím nebyla zpracována. Tyto soubory lze otvírat a pak ukládat v běžnějších formátu jen pomocí speciálního programu nebo zásuvného modulu.
Real image viewfinder Optický hledáček se skutečným obrazem.
Rechargeable battery Akumulátor lze po vybití znovu nabít pomocí nabíječe. Nejběžnějšími typy jsou akumulátory niklmetalhydridové (Ni-MH), niklkadmiové (Ni-Cd), lithiumiontové (li-ion) a lithiumpolymerové (li-po) baterie.
Red stitch Affected with a red stitch.
Red eye reduction Technická opatření pro potlačení efektu červených očí při fotografování s bleskem. Červené oči se na fotografiích objevují kvůli odrazu světla blesku od sítnice oka. Vznik tohoto jevu je pravděpodobnější při otevřené zřítelnici a umístění vestavěného blesku v blízkosti osy objektivu. Jako protiopatření se pro omezení červených očí používá přisvětlení nebo „předzáblesky“, které před vlastním pořízením snímku přivřou zřítelnice fotografované osoby.
Reflected light metering Metoda měření expozice, při které se měří intenzita světla odraženého od fotografovaného subjektu. (Digitální ESP/selektivní vícezónové měření, měření expozice, měření světla, bodové měření, zprůměrované měření se zdůrazněním středu).
Removable lens Objektiv, který není napevno instalován do fotoaparátu a lze jej tedy vyjmout a nahradit jiným objektivem.
Removable memory Paměťová karta, kterou lze do fotoaparátu vložit a opět ji vyjmout. Například karta xD-Picture Card, SmartMedia a CompactFlash Card
Resolution Vyjádření podrobnosti obrazu (dots per inch/centimetre) podporované daným zařízením. U monitoru nebo tiskárny uvádí rozlišení počet obrazových bodů, které lze zobrazit. U zařízení určených k digitalizaci obrazu, např. digitálních fotoaparátů nebo skenerů, uvádí rozlišení počet obrazových bodů, z nichž je tvořen obraz. Výsledná hodnota se uvádí v dpi (“dots per inch” 1 inch = palec = 2,54 cm) nebo formou počtu bodů ve vodorovném a svislém směru (např. 2288 x 1712 ) nebo hodnotou lpmm (line pairs per millimetre, což znamená nejvyšší počet tenkých střídajících se černých a bílých čar, které lze rozlišit na jednom milimetru). Dobrý maloformátový film má rozlišení přibližně 150 lpmm (300 dpi, což je přibližně 118 bodů na centimetr). Obecně platí, že čím vyšší rozlišení, tím lepší kvalita obrazu.
RGB Red, Green, Blue = červená, zelená, modrá – tři základní barvy aditivního míchání barev.
RIP Hardware nebo software zajišťující převod souboru Postscript na data v rastrovém formátu vhodná pro tiskárnu nebo jiné výstupní zařízení. Softwarový RIP je obvykle součástí softwaru pro práci s formátem postcript.
RISC Reduced Instruction Set Computer. Procesor nebo systém s velmi rychlým zpracováním, ale jen omezenou instrukční sadou.
ROM Read Only Memory. Tento typ paměti lze jen "číst", tj. nelze do ní zapisovat (ukládat) nové informace. Po prvním zápisu už obsah paměti ROM nelze měnit.
RS-MMC Zkratka Reduced Size-MultiMediaCard. Zmenšená (24 x 18 x 1,4 mm) verze karty MultiMedia Card.
R6 viz Mignon
Salt-and-Pepper-Noise Vysokofrekvenční šum patrný jako náhodné černé a bílé body, způsobený nedostatečnou funkcí omezovače šumu digitálního fotoaparátu.
Scanner Zařízení používané k digitalizaci tištěné informace (obrázků, grafiky a textu).
[SCENE] Jedna z funkcí fotoaparátu. Obsahuje přednastavení fotoaparátu pro konkrétní typy scén. Jednoduchou volbou typu scény odpovídající konkrétní situaci se pak nastaví všechny potřebné funkce a parametry. Pro [SCENE] je k dispozici řada přednastavení, jako například [LANDSCAPE] (krajina) nebo [NIGHT SCENE] (noční scéna). Zvolte režim, který nejlépe odpovídá dané reálné situaci a fotografovanému předmětu – snadno tak pořídíte snímky s ideálními nastaveními.
Scene program Režimy vhodné pro určité situace a typy záběrů. Scénický program určí, jak má fotoaparát nastavit parametry (např. clona, čas závěrky, režim blesku atd.) podle konkrétní situace. Typickými příklady scénických programů jsou noční scéna, krajina, portrét, sport.
SD viz Secure Digital Card
SD Card viz Secure Digital Card
Secure Digital Card Výměnné paměťové médium pro ukládání obrázků a audio souborů.
Selective measurement Při selektivním měření světla se stejně jako při bodovém měření měří jen vybraná část obrazu - většinou střed. Selektivní měření zabírá větší úhel (obvykle 3 až 20% plochy obrazu) než bodové měření (do 5% plochy obrazu).
Selective multizone metering viz Digital ESP
Selective zone metering Stejně jako bodové měření i selektivní zónové měření určuje intenzitu osvětlení jen ve vybrané části scény - obvykle uprostřed. Na rozdíl od bodového měření ale měřená oblast zabírá větší plochu (až 20%, zatímco bodové měření se koncentruje na méně než 5% plochy záběru.)
Self-timer Funkce, která pořídí snímek s prodlevou. Tím je zaručeno ovládání fotoaparátu bez vibrací při dlouhých časech závěrky a také se fotograf může sám dostat do záběru.
Sepia Tento obrazový efekt zbarví snímky do zlatohnědého tónu, jako u velmi starých fotografií.
Sequence mode Automatické pořízení více snímků za sebou.
Server Hlavní počítač v síti, odpovědný za řízení/regulaci spolupráce všech ostatních počítačů.
Sharpness range Oblast, v níž objektiv s pevným ostřením dává ostrý obraz. viz též hloubka ostrosti.
Shooting range Rozsah vzdáleností subjektu, který fotoaparát dokáže zaostřit.
SHQ-resolution Super High Quality. Velmi kvalitní rozlišení digitálních fotografií.
Shutter Mechanický nebo elektronický systém řídící dobu expozice. Mechanické systémy mohou být realizovány jako planžety (nebo irisové clony) nebo jako plátěné opony. u digitálních fotoaparátů lze využít i třetí možnost: elektronickou závěrku. Elektronická závěrka spočívá v aktivaci a pak deaktivaci CCD snímače tak, že mimo tuto dobu na snímači dopadající světlo nevybudí žádný signál. Závěrka určuje délku expozice, která se může pohybovat od tisícin sekundy po minuty i delší časy. Kratší časy závěrky ostře zachytí rychlý pohyb, delší časy závěrky jsou vhodnější pro statické objekty. Při použití dlouhého času závěrky doporučujeme umístit fotoaparát na stativ, aby nedošlo k roztřesení snímku.
Shutter Priority V tomto režimu může uživatel ručně nastavit čas závěrky a fotoaparát automaticky nastaví clonu tak, aby bylo dosaženo nejlepší expozice. Tento režim je na fotoaparátu často označen “S”.
Shutter time lag Doba od domáčknutí spouště do pořízení snímku. Nepočítá se do ní doba namáčknutí spouště, kdy se aktivuje (pokud je využíván) systém autofokusu atd.
Single lens reflex camera Typ fotoaparátu, v němž je obraz vytvářený objektivem zrcátkem přesměrován na matnici v hledáčku. Při stisku spouště se zrcátko vykývne nahoru, čímž obraz na matnici zmizí a je exponován film. V zájmu umožnění rychlého sekvenčního snímání a omezení vibrací využívají některé pravé zrcadlovky místo zrcátka dělič paprsku (optický hranol). Obraz v hledáčku pravé zrcadlovky téměř na 100% odpovídá výslednému snímku.
Single Lens Reflex Viewfinder viz Single-lens reflex camera

Skylight-Filter Filtr, který - stejně jako UV filtr - blokuje UV záření, ale na rozdíl od barevně neutrálního filtru má světle růžovou barvu. Slouží hlavně k potlačení oblohy (kouřma) na snímcích a k ochraně objekvitu.
Slow Shutter Znamená „pomalá závěrka“ neboli delší expoziční doba. Pomalá závěrka všeobecně označuje expoziční dobu delší, než je maximální expoziční doba ještě umožňující pořízení ostrého snímku bez „rozhýbání“ chvěním fotoaparátu. Použijete-li delší expozici při fotografování proudící vody nebo noční scény se světly automobilu, získáte zajímavé snímky s neobvyklými efekty.
Slow Synchronization Fotografická technika využívající delší expoziční doby a blesku. Závěrka se otevře, odpálí se blesk a poté závěrka ještě chvíli zůstane otevřená. Běžné chování fotoaparátu je, že když se automaticky použije blesk, nastaví se expoziční doba obvykle na hodnotu umožňující pořízení snímku bez rozmazání záběru chvěním fotoaparátu. Výsledkem je, že pokud fotografujete za situace se slaběji osvětleným pozadím, například při západu slunce, může být pozadí na snímku podexponované a vypadat úplně černé. Zvolíte-li delší expoziční dobu a současně i použití blesku, můžete zachytit jak předmět, tak i pozadí. Při delší expoziční době fotoaparát stabilizujte stativem nebo jiným způsobem.
SLR viz Single Lens Reflex
SM viz SmartMedia
SmartMedia function cards Firma Olympus také nabízí karty SmartMedia s přídavnými funkcemi, vhodné pro kompaktní fotoaparáty a kompaktní fotoaparáty se zoomem: funkci Šablona, která umožňuje zkombinovat pořízený snímek s jednou ze 12 šablon, funkci Panorama, která v součinnosti s programem na PC umožňuje spojit až 10/20 snímků do jednoho panoramatického záběru, funkci Kalendář, která umožňuje tvorbu osobitých kalendářů, a funkci Titulek, která umožňuje tvorbu narozeninových karet a pohlednic se jmény.
SmartMedia storage card Paměťové karty SmartMedia jsou malá (45 mm x 37 mm x 0.76 mm) a lehká (hmotnost přibližně 2 g) paměťová média. Řadič je umístěn ve slotu a ne na kartě, proto může být karta velmi jednoduchá. Karty SmartMedia jsou cenově dostupné a jsou ideální pro ukládání digitálních fotografií a hudby.
Soft Focus Filter Typ filtru, který je možno nasadit na objektiv. Jedná se o filtr změkčující obrysy předmětu pro dosažení měkčího, snového obrazu.
Software Obecný termín pro všechny počítačové programy.
Sound recording Některé moderní digitální fotoaparáty umožňují záznam zvuku k videosekvencím nebo fotografiím. Pomocí zabudovaného (nebo vnějšího) mikrofonu lze obrázky opatřit zvukovými efekty.
Spot metering Metoda měření expozice, při níž je expozice měřena uprostřed záběru. Často se využívá při fotografování v protisvětle. (Digitální ESP/selektivní vícezónové měření, měření odraženého světla, měření expozice, měření světla).
SQ-resolution Standard Quality - standardní kvalita fotografií.
Step-up-ring Adaptér objektivu, na nějž lze upevnit filtr/předsádku o větším průměru, než jaký má konec objektivu fotoaparátu.
Stitchen Složení. Metoda, kterou se pomocí vhodného softwaru hladce spojují samostatně pořízené snímky do panoramatických záběrů.
Storage Class viz USB MAss Storage Class
Studio flash Stacionární vysoce výkonný blesk, používaný hlavně při fotografování reklam a módy. Tyto blesky jsou obvykle tvořeny zábleskovou výbojkou a trvale svítícím světlem, které umožňuje kontrolu expozice, nejsou vybaveny systémem automatického měření a je nutno je nastavovat manuálně. Studiové blesky lze rozšiřovat o nejrůznější příslušenství, jako jsou změkčovací boxy, filtry, reflektory, Fresnelovy čočky atd., a dosahovat tak různých efektů. Tyto blesky jsou obecně mnohem výkonnější než kompaktní blesky a jejich výkon se neudává směrným číslem, ale ve Wattech za sekundu (Ws). Modely s výkonem nad 400 Ws většinou mají vnější zdroj napájení. Studiový blesk se k fotoaparátu připojuje synchronizačním kabelem. Pokud je použito více blesků, jsou ostatní blesky aktivovány zábleskem prvního blesku.
Subtractive colour mixing Speciální způsob vytváření barevných výtisků nanášením více barev (cyan = azurová, magenta = purpurová, yellow = žlutá a black = černá) na sebe v různém poměru, čímž vznikají požadované barevné odstíny.
[SUNSET] Předvolba nastavení fotoaparátu. Jde o jednu z možných voleb funkce scénických režimů [SCENE]. Toto nastavení použijte při fotografování západu slunce a scén osvětlených zapadajícím sluncem. Vyvážení bílé se automaticky uzamkne na [Sunny Day], což zdůrazní barevné tóny a pomůže zachytit zvláštní atmosféru scén osvětlených zapadajícím sluncem.
Super CCD Typ CCD snímače vyvinutý firmou Fujifilm a tvořený osmibokými obrazovými body ve dvou prolínajících se řadách.
SVGA Super Video Graphics Array. Obrazovka s rozlišením 800 x 600 obrazových bodů.
SXGA Super Extended Graphics Array. Rozlišení 1280 x 1024 obrazových bodů.
System camera Fotoaparát, který lze rozšiřovat širokou nabídkou příslušenství téhož výrobce (předsádky, vnější blesk, vnější napájecí zdroj atd.).
System conditions Minimální požadavky na hardware a software potřebné k provozování zařízení (např. digitální fotoaparát nebo skener) nebo software na počítači. Rozhodujícími parametry jsou CPU, velikost volné RAM, místo na pevném disku a konkrétní operační systém.
Tabletop Stolky slouží k uspořádání objektů v záběru. Profesionálové používají speciální stolky.
TCP/IP Transmission Control Protocol over Internet Protocol. Standardní protokol pro zasílání datových paketů po Internet nebo síti. Data jsou při vysílání automaticky rozdělena do malých paketů. Při přenosu je automaticky prováděna oprava chyb.
Tele Všechny objektivy s ohniskovou vzdáleností 80 mm nebo delší (nebo u digitálních fotoaparátů s ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 80 mm nebo delší) řadíme k teleobjektivům. Typickou vlastností teleobjektivů je úzké zorné pole (30° a méně, podle konkrétní ohniskové vzdálenosti), malá hloubka ostrosti a efekt komprese scény, kdy se objekty bližší i vzdálenější od fotoaparátu zdají na stejné úrovni. Standardní teleobjektivy mají ohniskové vzdálenosti 80 až 200 mm* a super teleobjektivy mají ohniskové vzdálenosti větší než 200 mm*. (* Platí u fotoaparátu na kinofilm)
Tele converter Příslušenství objektivu, které prodlužuje ohniskovou vzdálenost.
Tele- focal length viz Tele
Template card viz SmartMedia Function Card
TFT Thin Film Technology. V současnosti nejkvalitnější technologie výroby barevných LCD. TFT displeje jsou montovány do přenosných počítačů i do digitálních fotoaparátů OLYMPUS.
Thumbnail Miniaturní ukázka digitálního obrázku, která jej obvykle zastupuje před otevřením v programu pro úpravy obrazů.
TIFF Tagged Image File Format. Speciální formát souboru s vysokou kvalitou uložení digitalizovaných obrazů.
Title function card viz SmartMedia Function Card
Trimming Ořez. Jde o odstranění nechtěných částí snímku. Část snímku, která po ořezu zbude (tj. výřez) se obvykle zvětší na velikost původního snímku. Proto také čím je výřez menší, tím horší bude obrazová kvalita po jeho zvětšení na původní velikost snímku.
Tripod Stojan, na nějž lze upevnit fotoaparát a stabilizovat jej tak, zejména při dlouhých expozičních časech, kdy je nutno zabránit roztřesení fotoaparátu. Většina stativ má tři nohy, profesionálové však dávají přednost skladnější, ale méně stabilní jednonohé verzi.
True Colour Výstup monitoru nebo tiskárny s více než 16 miliony barevných odstínů.
TruePic Technologie vyvinutá firmou Olympus, optimalizuje obrazové informace získané CCD snímačem a pak teprve data uloží. Využívá 3-D kubický algoritmus a na základě jasových a barevných informací ze sousedních bodů dopočítává hodnoty v právě zpracovávaném bodě. Tyto výpočty jsou možné jen díky procesorům Risc a Asic obvodům firmy Olympus a přinášejí digitální snímky s dokonalou ostrostí, kontrastem, realistickými barvami a barevnými přechody.
TTL flash metering Při TTL měření blesku se měří okolní osvětlení a světlo blesku po průchodu objektivem, takže lze správně nastavit intenzitu záblesku. Fotoaparát zajistí kompletní zpracování údajů, proto blesk nemusí být vybaven snímačem ani řídící elektronikou. Není potřeba provádět manuální nastavení.
TTL metering Through The Lens - měření světla, které prošlo objektivem.
TWAIN Driver Podporuje přenos skenovaných obrazů nebo digitálních fotografií do programů pro úpravu obrazů. (TWAIN: Technology Without An Interesting Name.)
Ultrazoom Zoom objektiv s faktorem zvětšení 10x a vyšším.
Universalzoom Zoom objektiv, jehož ohnisková vzdálenost zasahuje do rozsahu širokoúhlých objektivů i teleobjektivů. Univerzální zoom objektivy jsou obvykle objektivy s rozsahem ohniskových vzdáleností 28 až 200 mm.
Unsharp Masking Často se používá jen zkratka USM (Unsharp Masking). Jde o způsob, jakým lze při následném zpracování zaostřit digitální obraz. Kvalita výsledku závisí na použitém algoritmu.
Underexposure Případ, kdy není záběr dostatečně exponován a je proto příliš tmavý.
Update Aktualizovaná verze softwarového programu.
Upgrade Nová zlepšená verze hardwaru nebo softwaru, která již je k dispozici.
Upload Překopírování souboru z počítače na vzdálený počítač. Opak stažení.
URL Unified Resource Locator. Systém adresování webových serverů na Internetu.
USB Universal Serial Bus pravděopdobně nahradí sériové a paralelní rozhraní. USB umožňuje snadné připojování periferií bez nutnosti rozebírat počítač a instalovat karty nebo měnit konfiguraci částí operačního systému. Nejdůležitější výhody: podpora funkce Plug and Play, připojení "za horka", automatická konfigurace vnějších zařízení při jejich připojení (bez nutnosti restartu), rychlejší přenos dat a možnost současného připojení až 127 zařízení na jeden port. USB 2.0 má mnohem větší šířku pásma a je až 40x rychlejší než původní verze. Přitom stále podporuje původní USB technologii, takže s USB 2.0 fungují i všechna starší zařízení.
USB AutoConnect viz USB MAss Storage Class
USB MAss Storage Class Díky podpoře USB Mass Storage Class funguje fotoaparát (nebo jiné slučitelné zařízení) jako vnější disk počítače a automaticky se tak hned po připojení zobrazí v systému. Pak s uloženými daty může snadno pracovat jakýkoli program, jako by data byla uložena na běžném disku. Vzhledem k tomu, že většina operačních systémů obsahuje podporu obecného zařízení Mass Storage Class, není nutno instalovat žádné ovladače. Tento standard se také označuje USB Storage Class nebo USB AutoConnect.
USB Storage Class viz USB MAss Storage Class
Utility Program, který v operačním systému vykonává zvláštní úkoly, např. správu souborů, ovládání digitálního fotoaparátu z počítače, ovládání CD-ROM mechaniky nebo tiskárny.
UXGA Nesprávný tvar křivek v záběru. Širokoúhlé objektivy mají obvykle větší zkreslení než teleobjektivy.
Vendor Class USB zařízení se dělí na různé třídy zařízení, např. audio-zařízení, myš nebo paměť (mass storage). Dále existuje více zařízení od specifických výrobců, která nejsou podrobně definována. Taková zařízení jsou souhrnně uváděna ve „Vendor Class“ (třída výrobce). Pro použití s počítačem vždy potřebujete specifický ovladač (driver). První digitální fotoaparáty byly typu „Vendor-Class“. Všechny fotoaparáty nabízené dnes se ovšem z pohledu počítače tváří jako externí paměť třídy „Mass Storage-Class“. Díky tomuto standardu již nejsou zapotřebí žádné specifické ovladače pro konkrétní typ fotoaparátu.
Video output Rozhraní umožňující připojení digitálního fotoaparátu k TV nebo videorekordéru.
Video CCD CCD snímač vyvinutý speciálně pro zpracování televizního obrazu a pro video, používaný i v digitálních fotoaparátech.
Viewfinder Část fotoaparátu, díky níž vidíte fotografovanou scénu. U digitálních fotoaparátů jsou rozšířeny následující typy hledáčků: hledáček pravé zrcadlovky, TTL hledáček, barevná LCD obrazovka a elektronický video hledáček.
Vignetting Ztmavnutí nebo rozmazání okrajů obrazu místo normálních ostrých hran. Může se také jednat o ztrátu světelnosti po okrajích zorného pole. To se někdy projevuje zvláště u širokoúhlých objektivů. Problém lze ale někdy odstranit sejmutím vnějšího příslušenství, které je jeho příčinou, například filtru s příliš masivním rámečkem nebo špatně nasazeného nebo nehodícího se krytu objektivu.
Virus Část počítačového programu, která obvykle poškozuje nebo ničí software a data v počítači.
VGA Video Graphics Array. Označuje rozlišení 640 x 480 bodů.
WB Compensation Jedna z funkcí korekce (kompenzace) vyvážení bílé, které máte k dispozici. Vyvážení bílé za běžných okolností nastavuje automaticky sám fotoaparát. Kvůli okolnímu osvětlení nebo barevnému tónu předmětu ovšem předmět může vypadat vizuálně jinak než na snímku. V takovém případě jemně upravte vyvážení bílé.
White balance Nastavení digitálního fotoaparátu na konkrétní typ osvětlení (barevnou teplotu), například denní světlo, zamračeno, žárovky nebo zářivky, s cílem dosáhnout realističtějšího podání barev. Nebo dosáhnout výrazného efektu.
WIA Zkratka termínu Windows Image Acquisition. V nejnovějším operačním systému společnosti Microsoft (Windows ME/XP) je na úrovni operačního systému zabudován softwarový zásuvný modul pro ovládání skenerů a fotoaparátů. WIA je možno považovat za další formu rozhraní TWAIN, protože vyžaduje instalaci ovladače, na rozdíl od standardu PTP, ale alespoň již jde o přímou součást operačního systému.
Wide angle Širokoúhlé objektivy mají ohniskovou vzdálenost 35 mm* nebo kratší. Typickými vlastnostmi jsou široký zorný úhel (60° až 180°) a velká hloubka ostrosti. Standardní širokoúhlý objektiv má ohniskovou vzdálenost 28 až 35 mm*; superširokoúhlé objektivy mají ohniskovou vzdálenost 24 mm* a menší.
Wide-angle converter Příslušenství objektivu, které zkracuje ohniskovou vzdálenost.
Windows (95/98/2000/ NT/XP/ME) Grafický operační systém vyvinutý společností Microsoft.
World Wide Web V současnosti nejpopulárnější služba na Internetu. WWW umožňuje přenos souborů s multimediálním obsahem (textů, zvuků, obrázků).
Write cancel Tento režim umožňuje vymazání obrazových dat z vyrovnávací paměti bez jejich uložení na paměťovou kartu. Fotoaparát je tak okamžitě připraven na další snímek. Tato funkce se hodí zejména u fotoaparátů, které zvládají vysokorychlostní sekvenční snímání.
WWW viz World Wide Web
xD-Picture Card Nový typ paměťových karet vyvinutý firmami Olympus a Fujifilm, uvedený na trh v roce 2002. Tato velmi malá digitální paměťová média určená pro digitální fotoaparáty jsou velmi odolná a robustní a podporují rychlé přenosy dat. V budoucnu budou mít kapacitu až 8 GB.
XGA Extended Graphics Array. Grafický standard vyvinutý společností IBM, s rozlišením 1024 x 768 obrazových bodů a až 65535 barev.
X-synch cable Kabel umožňující připojení nesystémového blesku nebo studiového blesku. Předává jen povel k odpálení blesku a žádné jiné informace.
Zoom factor Poměr mezi největší a nejmenší ohniskovou vzdáleností objektivu. Současně udává i maximální zvětšení (přiblížení) předmětu. Například objektiv s transfokací (zoom objektiv) s ohniskovou vzdáleností od 38 do 380 mm má činitel transfokace 10x (10x zoom), při rozsahu ohniskových vzdáleností od 38 do 72 mm je tento činitel 2x (2x zoom).
Zooming in Nastavení delší ohniskové vzdálenosti na fotoaparátu, takže je subjekt na snímku větší.
Zoom lens Typ objektivu, který fotografovi umožňuje přiblížit se blíž k objektu (zoom). Úpravou ohniskové vzdálenosti (manuálně nebo motoricky) lze měnit zvětšení. Tato vlastnost je zvlášť výhodná pro záběry z dálky. Faktor zoomu je obvykle uveden na objektivu; 3x (např. 35 - 105 mm*) je běžná hodnota, která zajišťuje dobré zvětšení. Některé fotoaparáty ale nabízejí zoom až 10x i více, s prodloužením ohniskové vzdálenosti na desetinásobek (např. 38 – 380 mm*). Při použití silného zoomu je nutno fotoaparát stabilizovat na stativu nebo využít stabilizátor obrazu, jinak snímky nebudou ostré.

Nejnovější příspěvky

avatar
Vladimír Hudeček 22.05.2024 - 18:00:52

Petro děkuju! Filípek se ale ještě schovává v bříšku ;)

avatar
Vladimír Hudeček 22.05.2024 - 18:00:13

Leni díky! Ta nemocnice už je zaplaťpánbů nějaký čas za mnou ;)

avatar
Petra Pajpachová 22.05.2024 - 16:49:53

Zase krása…

avatar
Zdeněk Kamrla 22.05.2024 - 00:45:54

Ty jsi ta holka z Poličky ... i básník, fotograf a žena v jednom ... Roman to dobře shrnul ... a u mě máš bod, já m...

avatar
Zdeněk Kamrla 22.05.2024 - 00:34:03

Krásně Ti to tady tepe ... a takoví matlové, to je čirá radost ... skvělý týden ...

avatar
Zdeněk Kamrla 22.05.2024 - 00:32:00

Skvělé Lenko ... foťáky se Ti krásně prostřídaly a líbí se mi jak si umíš poradit ... týden je super ... pozdrav Pe...

avatar
Zdeněk Kamrla 22.05.2024 - 00:30:47

Kdo chce létat, nesmí zapomenout na křídla :-) ... Ty ale to myslím umíš i bez křídel ... ať jsi brzy v pohodě ... ...

avatar
Roman Jaroš 21.05.2024 - 20:55:36

:-)

avatar
Roman Jaroš 21.05.2024 - 20:54:21

Opravdu, denně kočka :-)

avatar
Jiří Kotiš 21.05.2024 - 15:54:13

Út1! Út9 ano, Gary Glitter :-) St5! :-) Čt5 :-) So1! Ne4! Zdravm z Ova!